Celotna vrednost projekta: 47.921,60 evrov
Lastna sredstva Občine Črnomelj: 19.921,6 evrov

Znesek sofinanciranja Evropskega kohezijskega sklada v obdobju 2021–2027: 28.000,00 EUR (85 % EU sredstva, 15 % Republika Slovenija)

Vir financiranja: Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

Datum začetka projekta: 1. 3. 2024
Datum zaključka projekta: 30.3.2025

Namen projekta: OCPS je strateški dokument, s katerim občina opredeli učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki ji pomagajo uresničiti celostne spremembe in posledično boljšo kakovost bivanja. Namen OCPS občine Črnomelj je nadaljevanje dolgoročnega procesa celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa, kar bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občini, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih zmogljivosti (pogoji za hojo, kolesarjenje, javni prevoz ter druge alternativne oblike mobilnosti), izboljšala se bo mobilnost in dostopnost ter kakovost bivanja (zmanjšanje obsega motornega prometa). Gre za drugačen način razmišljanja in načrtovanja, ki pomeni korak k bolj celostnemu in trajnostnemu načrtovanju prometa v občini. OCPS občine Črnomelj bo obravnavala specifične lokalne izzive prometa kot tudi potrebe deležnikov in različnih segmentov javnosti iz lokalnega okolja. Ker velik delež poti prebivalcev ne poteka le znotraj meja občin, ampak se začne ali konča zunaj teh se bo Občina Črnomelj še naprej povezovala in skupno načrtovala povezave z občinama Semič in Metlika (javni prevoz, izposoja javnih koles, izvedba ukrepov na infrastrukturi, ipd.).

Cilj izdelave nove OCPS Občine Črnomelj:

Občina Črnomelj bo pridobila nov sodoben dokument, ki bo nadaljeval vpeljavo in spodbujal celostno prometno načrtovanje ter usmerjanje Občine Črnomelj v razvoj trajnostnega prometa s pomočjo instrumenta, kot je nova OCPS, ki bo še naprej podlaga za dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni. Sprejetje tega dokumenta bo imelo pozitivne učinke na okolje in zdravje, vplivalo bo na potovalne navade prebivalcev občine, izboljšala se bo učinkovitost izrabe obstoječih zmogljivosti, izboljšala se bo mobilnost in dostopnost ter kakovost bivanja.

Občina Črnomelj bo izdelala nov dokument, kateri bo podlaga za kandidiranje za javna sredstva, ki se bodo dodeljevala za izvedbo infrastrukturnih in neinfrastrukturnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: PEKP 21–27) ter morebitnih drugih programskih dokumentih in drugih podlagah za črpanje evropskih ali nacionalnih sredstev.

Posnetek_zaslona_2024-05-13_141157.png

STANJE

 

Četrtek, 11. julij 2024

ANKETA 

Občina Črnomelj pripravlja novo občinsko Celostno prometno strategijo (OCPS), ki bo usmerjena v izboljšanje prometnih povezav, povečanje varnosti na cestah ter spodbujanje trajnostne mobilnosti. Do sedaj smo na participativen način določili vizijo in cilje nove prometne strategije, nadaljujemo pa z analizo stanja in ukrepanjem. Da bi strategijo oblikovali kar se da učinkovito in v skladu s potrebami občanki in občanov, vas vabimo k sodelovanju v anketi o prometu in potovalnih navadah.

Prosimo, vzemite si 5 minut in izpolnite anketo na tej povezavi TUKAJ.

Anketa je namenjena zbiranju vaših mnenj in predlogov glede trenutnega stanja prometa, potovalnih navad in idej za izboljšanje mobilnosti v občini Črnomelj. Sodelovanje v anketi vam omogoča, da izrazite svoje izkušnje, potrebe in želje, kar nam bo pomagalo oblikovati strategijo, ki bo v korist vseh občanov.

Vaši odgovori bodo dragoceni pri prepoznavanju ključnih težav in izzivov v prometu, načrtovanju izboljšav prometne infrastrukture, spodbujanju trajnostnih oblik prevoza, kot so kolesarjenje, hoja in javni prevoz, ter izboljšanju prometne varnosti za vse udeležence.

Vaše sodelovanje je za nas zelo pomembno, saj bo prispevalo k boljši kakovosti življenja v občini.

Hvala za vaš čas in sodelovanje.

Kontakt za dodatne informacije: mag. Anita Jamšek,  ali 031 389 604.

 

Sreda, 12. junij 2024

Zapisnik javne razprave
Predstavitve na javni razpravi  

V prvi javni razpravi o izdelavi Občinske celostne prometne strategije občine Črnomelj (OCPS), ki je potekala 10. 6. 2024 so bili predstavljeni rezultati prve delavnice z delovno skupino in oblikovan predlog vizije ter ciljev. 

Obrazložitev vizije in ciljev lahko najdete na povezavi tukaj

Ker si želimo, da je postopek izdelave dokumenta izveden na čim bolj participativen in vključujoč način, vas vljudno prosimo za izpolnitev vprašalnika na zapisano vizijo in izbrane cilje. Povezava do vprašalnika TUKAJ.

Ponedeljek, 3. junij 2024

Spoštovane občanke in občani,

obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 10. junija, 2024 ob 17. uri v prostorih sejne sobe Občine Črnomelj (Trg svobode 3, 8340 Črnomelj), potekala odprta javna razprava na temo vizije in ciljev Občinske celostne prometne strategije občine Črnomelj. V preteklem mesecu smo s širšo delovno skupino že izvedli delavnico in na podlagi rezultatov izdelali predlog vizije in ciljev. Izdelava vizije in opredelitev prioritet je pomemben korak pri pripravi OCPS. Rezultate želimo predstaviti in o njih pridobiti mnenja širše javnosti.

Obrazložitev ciljev in vizije

Sodelujte_pri_oblikovanju_Ob__inske_celostne_prometne_strategije_ob__ine___rnomeljSodelujte_pri_oblikovanju_Ob__inske_celostne_prometne_strategije_ob__ine___rnomelj__2_.png

Ponedeljek, 27. maj 2024

Prva delavnica - oblikovanje vizije in opredelitev ciljev

Ponedeljek, 27. maj 2027 - Prva delavnica delovne skupine za OCPS Črnomelj je bila organizirana z namenom orisa želenega stanja na področju prometa in mobilnosti v občini – konkretno za oblikovanje vizije in opredelitve ciljev. Izdelava OCPS bo potekala v več fazah in se bo predvidoma zaključila marca 2025.

Zapisnik delavnice
PPT predstavitev

Maj 2024

Spoštovane občanke in občani Občine Črnomelj,

obveščamo vas, da smo pričeli s postopkom izdelave Občinske celostne prometne strategije občine Črnomelj (OCPS). To je ključni dokument, ki bo določil smernice za razvoj prometnega sistema v naši občini v prihodnjih letih.

Naš cilj je oblikovati prometno strategijo, ki bo izboljšala kakovost življenja v naši občini, povečala varnost v prometu, zmanjšala negativne vplive na okolje ter spodbujala trajnostne načine mobilnosti. Da bi te cilje dosegli, je ključnega pomena vaše sodelovanje in mnenje.

Vabimo vas, da se aktivno vključite v proces oblikovanja OCPS. Vaše izkušnje, mnenja in predlogi so neprecenljivi pri oblikovanju prometne politike, ki bo odražala potrebe in pričakovanja naše lokalne skupnosti.

V prihajajočem letu bomo organizirali številne javne dogodke, delavnice in ankete, na katerih boste imeli priložnost izraziti svoje poglede in ideje o prihodnosti prometa v naši občini.

Spremljajte obvestila na naši občinski spletni strani in družabnih omrežjih ter se pridružite razpravam.

Vaše sodelovanje je ključno za uspešno izvedbo Občinske celostne prometne strategije občine Črnomelj. Skupaj lahko oblikujemo prometni sistem, ki bo služil vsem nam.

Sodelujte_pri_oblikovanju_Ob__inske_celostne_prometne_strategije_ob__ine___rnomeljSodelujte_pri_oblikovanju_Ob__inske_celostne_prometne_strategije_ob__ine___rnomelj__1_.png