Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Pogosta vprašanja

Prostor

Z občinskimi prostorskimi akti občine se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja lokalnih prostorskih ureditev v prostor. Ob tem se upoštevajo usmeritve iz državnih prostorskih aktov, razvojne potrebe občine in varstvenih zahteve.

Občinski prostorski akti so pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev. 

Temeljni prostorski akt, ki velja za območje občine Črnomelj je občinski prostorski načrt Občine Črnomelj (OPN).

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) je prostorski akt, ki podrobneje opredeljuje načrtovanje prostorske ureditve na posameznih območjih in predstavlja podlago za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dokumente s področja urejanja in načrtovanja prostora v naši občini si lahko ogledate na povezavi.

Lokacijska informacija je INFORMACIJA, ki investitorja nameravane gradnje seznani z merili in pogoji za gradnjo in druge posege v prostor, pove kakšna je namenska raba zemljišča in kateri prostorski akti veljajo na območju določene zemljiške parcele oz. parcel.

Lokacijska informacija ima značaj potrdila, pridobitev lokacijske informacije pa ni obvezna, predstavlja le vir informacij za lastnike zemljišč, investitorje ali projektante.

Oddaja vloge za pridobitev lokacijske informacije

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo lokacijske informacije z VLOGO:

 • pisno po navadni pošti,
 • skenirano po e-pošti na naslov: ali , (obrazec natisnete, izpolnite in podpišete),
 • osebno v sprejemno pisarno Občine Črnomelj.

Natančno izpolnimo vlogo za pridobitev lokacijske informacije. Vnesemo ime in naslov vlagatelja, parcelno številko, katastrsko občino, opis gradnje ali drugih posegov v prostor.

Plačilo upravne takse za vlogo.

Lokacijska informacija ima naravo potrdi­la iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse.

Po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa za lokacijsko informacijo:

 • za gradnjo objektov in izvajanje drugih del 35,00 EUR,
 • za kopijo kartografskega dela prostorskega akta v formatu A4 se upravna taksa ne plača.

Zaradi hitrejšega reševanja postopka svetujemo, da k vlogi priložite dokazilo o plačani upravni taksi.

 

1. Občina Črnomelj je vključena v Prostorski informacijski sistem občin, ki vsebuje najpopolnejšo zbirko državnih in občinskih prostorskih vsebin na enem mestu. Vsi zainteresirani lahko s pomočjo pregledovalnika na enostaven način pridobijo informacije preko spleta na naslovu http://www.geoprostor.net/piso/.

2. Pisno se informacije o zazidljivosti parcele izdajajo s POTRDILOM O NAMENSKI RABI ali z LOKACIJSKO INFORMACIJO za namen gradnje objektov oz. izvajanje drugih del na zemljišču, ki jo stranka naroči tako, da ustrezni obrazec izpolni s podatki o parceli in plača upravno takso.

Lokacijska informacija za namen gradnje objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljišču vsebuje podatke o namenski rabi prostora, kjer se nahaja parcela, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski izvedbeni  prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na tem območju.

Lokacijska informacija se praviloma izda za vsako zemljiško parcelo posebej oz. izjemoma za več parcel, ki so znotraj istega režima namenske rabe prostora oz. znotraj iste prostorske enote. Kadar se zahteva nanaša na več objektov, se ne glede na število zemljiških parcel, na katerih stojijo ti objekti, izda ločena lokacijske informacija za vsak objekt.

S spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine, nastane tudi sprememba zavezanca za plačilo NUSZ. Nastalo spremembo je potrebno ustrezno evidentirati tudi na občini.

VLOGO za spremembo podatkov za odmero NUSZ vloži nov ali stari zavezanec.

Vloga je takse prosta.

Potrebno je izpolniti vlogo: Ponudba za prodajo zemljišča (na podlagi predkupne pravice občine)

Če je nepremičnina, ki jo želite prodati, na območju, na katerem ima predkupno pravico občina (podatek o tem najdete v lokacijski informaciji), morate kot lastnik nepremičnino najprej ponuditi v odkup občini, in sicer pod enakimi pogoji, kot bi jo prodali drugi osebi.

Ponudba za prodajo nepremičnine mora biti podpisana s strani lastnika nepremičnine. Ponudbo lahko podpiše tudi pooblaščenec z ustreznim pooblastilom lastnika. V vsakem primeru pa morajo biti v ponudbi navedeni podatki lastnika nepremičnine. Občina bo pisno izjavo o sprejetju ali zavrnitvi ponudbe lastniku poslala v roku 15 dni od prejetja ponudbe.

Pozorni bodite še na naslednje: če občina že v lokacijski informaciji izjavi, da ne namerava uveljaviti predkupne pravice, prodajalec v treh mesecih od izdaje lokacijske informacije ni dolžan dati občini ponudbe za odkup.

Stanovanjska tematika

Neprofitno stanovanje lahko na podlagi javnega razpisa pridobijo v najem upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje, določene s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj. Postopek dodelitve stanovanja se prične na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen na spletni strani in oglasni deski občine in v medijih. Kje in kdaj je mogoče prevzeti obrazce za prijavo na razpis, je objavljeno v samem razpisu, prav tako rok, do katerega je potrebno oddati prijave.

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:

 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • stalno prebivališče na območju občine Črnomelj,
 • polnoletnost prosilca,
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 odstotkov primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino,
 • da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 odstotkov vrednosti primernega stanovanja,
 • da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
 • da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

Skladno z določili Pravilnika za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem se opravi točkovanje prosilcev in na podlagi zbranega števila točk objavi prednostno listo upravičencev.

Z uspelimi upravičenci se sklenejo najemne pogodbe v notarski obliki za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ne odzove k sklenitvi najemne pogodbe, se črta s seznama upravičencev.

Najemniki neprofitnih stanovanj so upravičeni do subvencioniranja najemnine, v kolikor zaradi nizkih dohodkov ne zmorejo plačevati neprofitne najemnine. Vse informacije v zvezi z vlogo za subvencionirano najemnino in postopku dodelitve subvencije lahko interesenti pridobijo pri pristojnem centru za socialno delo, ki v postopku izda tudi odločbo.

Upravičenci za pridobitev subvencije k plačilu tržne najemnine so prosilci, ki plačujejo tržno najemnino in so se uvrstili na prednostno listo na zadnjem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča, z izjemo prosilcev, ki zavrnejo zagotovljeno neprofitno najemno stanovanje.

Če je bil javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja nazadnje objavljen pred več kot letom dni, lahko prosilci vložijo vlogo za subvencijo najemnine neposredno na center za socialno delo. V takem primeru mora center za socialno delo pridobiti od občine mnenje tudi o izpolnjevanju pogojev po zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, pri čemer upošteva razmere ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine. V takem primeru je do subvencije k plačilu tržne najemnine upravičen prosilec, ki plačuje tržno najemnino in izpolnjuje pogoje po zadnjem objavljenem javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja ob upoštevanju razmer ob vložitvi vloge za subvencijo najemnine.

Ceste, promet in parkiranje

(1) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno ali začasno bivališče na območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je časovna omejitev parkiranja in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje. Vsak prosilec mora pristojnemu organu predložiti izjavo lastnika bivališča pod kazensko odgovornostjo, v kateri potrjuje, da je oddana vloga edina vloga določene stanovanjske enote ter da so navedbe resnične. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto. Na eni dovolilnici se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti ali souporabi prosilca. Ob morebitni ugotovljeni zlorabi parkirne dovolilnice oziroma pravice do njene pridobitve se lastniku stanovanjske enote odvzame pravica do pridobitve nove dovolilnice do konca tekočega leta ter za naslednje koledarsko leto.

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

 • veljavno prometno dovoljenje vozila, ki bo naveden na dovolilnici
 • osebni dokument
 • izjava lastnika stanovanja (bivališča) - IZJAVA 
 • stanovalci z začasnim prebivališčem, morajo imeti s seboj tudi veljavno potrdilo o začasnem prebivališču

 

(2) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi poslovni subjekt zaradi izvajanja storitvene dejavnosti na območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je določena časovna omejitev in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. Posamezni poslovni subjekt lahko pridobi največ eno parkirno dovolilnico, ki glasi na ime poslovnega subjekta.  

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

 • Matično št. in davčno številko poslovnega subjekta

 

(3) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi zaposleni v določenem poslovnem subjektu, ki izvaja storitev dejavnosti ali posluje na določenem območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je določena časovna omejitev in poslovni subjekt ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. Zaposleni v določenem poslovnem subjektu lahko pridobi največ eno parkirno dovolilnico, na eni dovolilnici pa se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti prosilca. Vlagatelj pridobi pri delodajalcu potrditev o zaposlitvi. Če stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, je upravičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu.

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

 • veljavno prometno dovoljenje vozila, ki bo naveden na dovolilnici
 • osebni dokument
 • potrdilo delodajalca o zaposlitvi

 

Postopek pridobitve parkirne dovolilnice:

 • Vloga prosilca na Občini Črnomelj (vsa potrebna dokazila in izjave);
 • Občinska uprava vlagatelju izda odločbo;
 • Vzdrževalec javnih parkirišč JP Komunala Črnomelj d.o.o. na podlagi izdane odločbe izda račun za ceno dovolilnice;
 • Po plačilu zneska dovolilnice na podlagi izdanega računa upravičenec prejme dovolilnico.

 

Cena parkirne dovolilnice za osebno vozilo, na parkirnih površinah v mestnem jedru Črnomlja, kjer je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev parkiranja, za upravičenca znaša:

upravičenec

letna najemnina

mesečna najemnina

stanovalec na območju parkiranja

100 €

10 €

zaposleni na območju parkiranja

200 €

20 €

poslovni subjekt na območju parkiranja

400 €

40 € 

 

Cene parkirne dovolilnice za vozila na parkirnih površinah izven mestnega jedra Črnomlja, kjer veljajo samo časovne omejitve parkiranja za upravičenca znaša:

upravičenec

letna najemnina

mesečna najemnina

stanovalec na območju parkiranja

60 €

6€

zaposleni na območju parkiranja

120 €

12 €

poslovni subjekt na območju parkiranja

240 €

24 € 

 

Letna ali mesečna najemnina se plača v enkratnem znesku pred izdajo dovolilnice.

 

V veljavi je Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj (Ur.l. št. 61/2020, 200/2020), ki je nekoliko spremenil parkirni režim na območju mesta Črnomelj ter izdajo parkirnih dovolilnic.

1- ČASOVNA OMEJITEV PARKIRANJA DO 2 URI na parkiriščih:

 • Kobetičev grad (pri Kavarni)
 • Parkirišče Muller (pod OŠ Mirana Jarca na Kolodvorski cesti)
 • Parkirišče pri »Beli hiši« (pri bivši policiji)

2- Plačilo parkirnine na parkomatih je na Trgu svobode - parkirišče Grad in pred Posojilnico vsak delovni dan med 7. in 15. uro.  1. ura parkiranja je brezplačna, za vsako nadaljnjo uro pa je potrebno plačati 1 eur. Plačilo parkirnine med vikendi in prazniki ni potrebno. Plačilo parkirnine se lahko izvede klasično na parkomatu. V slednjem primeru mora voznik v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla na vidnem mestu pustiti listek iz parkomata. Tudi v primeru enournega brezplačnega parkiranja.

Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, v lasti ali uporabi Občine Črnomelj, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev, se lahko izkazuje tudi s parkirno dovolilnico, ki je nameščena v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila. Parkirna dovolilnica omogoča daljše časovno parkiranje. Dovolilnice so mesečne in letne. Letna dovolilnica se izda za tekoče koledarsko leto. Z vsakim koledarskim letom upravičenec zaprosi za novo dovolilnico.

Brezplačno parkiranje je v Črnomlju omogočeno na Majerju pri bivši vojašnici in pri akvaduktu v popoldanskem času, sobotah, nedeljah in praznikih, pa tudi na parkiriščih na katerih je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev.

MOŽNOST DIGITALNEGA PLAČEVANJA PARKIRININE V ČRNOMLJU 

JP Komunala Črnomelj kot upravljalec parkirišč na Trgu svobode v Črnomlju prek sistema EasyPark od junija 2023 omogoča digitalno plačevanje parkirnine.

Mobilna aplikacija je brezplačna in deluje na operacijskih sistemih Android in iOS. Aplikacijo si lahko naložite prek spletne strani https://easypark.si/sl. Gre predvsem za možnost brezgotovinskega plačevanja parkirnine, sklenitev parkiranja na daljavo in sklenitev parkirnine brez nepotrebnega tiskanja listka.

V kolikor bodo imeli uporabniki kakšna vprašanja v zvezi s sistemom, jih lahko naslovijo na  ali preko FB profila črnomaljske komunale

 

Zapora ceste je začasna prometna ureditev na delu ceste, ki je potrebna zaradi izvajanja gradbenih ali vzdrževalnih del, zavarovanja ovir v cestnem prometu ali prireditev na, ob ali nad cesto ali na drugi površini ob njej, ki vplivajo na cestni promet. Zaradi tega razloga mora pobudnik zapore ceste v skladu z Zakonom o cestah naročiti izvedbo Elaborata zapore ceste. To je elaborat prometne ureditve, v katerem je določena začasna prometna ureditev zaradi označitve in zavarovanja del in ovir v cestnem prometu tako, da je tudi na takih delih ceste zagotovljeno varno in čim bolj tekoče odvijanje vseh vrst prometa.

Elaborat je sestavljen iz:

 • splošnega dela (naslov, izjava o upoštevanju predpisov in standardov…),
 • tekstualnega dela (obrazložitev razloga za zaporo, tehnično poročilo z opisom potrebnih ukrepov na obstoječih križiščih, besedilo v zvezi z zaporo za objavo v sredstvih javnega obveščanja,…),
 • grafičnega dela (s pregledno situacijo z označenim območjem zapore in v primeru popolne zapore z označenimi obvoznimi cestami in situacijo začasne prometne ureditve  na obvoznih cestah, situacijo začasne prometne ureditve za odprte odseke in križišča iz katere morajo biti razvidne vse prometne površine, obstoječa prometna signalizacija (vidna ali prekrita v času zapore) in začasna prometna signalizacija z označenimi lokacijami postavitve in oddaljenosti do mesta zapore, za vse faze prometne ureditve…).  

Iz navedenega sledi, da na podlagi tako izdelanega Elaborata o zapori cest, ki ga naroči predlagatelj zapore, ne more biti nobenih prometnih dvomov ali težav v času trajanja zapore.

V primerih ko gre za enostavnejše zapore pa je potrebno priložiti vsaj minimalna tehnično dokumentacijo in na podlagi Pravilnika o zaporah na cestah (Ur.l.RS, št. 4/2016) navesti vrsto zapore (po prilogi 4) z navedenim časom predvidene zapore ter navedbo morebitnih obvozov.

Upravna taksa za delno/popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanje del na njej se po Zakonu o upravnih taksah taksah (ZUT, Ur.l. RS, št. 106/10-UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) se po tarifni št. 1 in 30 plača v višini 29,5 € in sicer za zaporo občinskih cest na račun Občine Črnomelj: SI56 0121 7417 0309 189, sklic SI11 75167-7111002-2021.

 

Turizem

Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/2018) določa višino turistične takse, ki jo plačujejo turisti za vsak dan bivanja na območju Občine Črnomelj. Višina turistične in promocijske takse za območje Občine Črnomelj znaša 1,80 evrov na dan.

Turistično in promocijsko takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično in promocijsko takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje. Glede oprostitve in znižanja turistične takse ter načina plačevanja se uporabljajo določila Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni list RS, št. 13/2018) in Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/2018).

Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse (pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva,.) so dolžni odvesti turistično in promocijsko takso najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Sredstva turistične in promocijske takse se nakažejo na račun TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINA ČRNOMELJ, št. SI56 0121 7845 0000 017, koda namena: TAXS, sklicevanje na številko: SI19 28270096-07129-072021.

Podjetništvo

V skladu z državnim Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07 in 16/21) in občinskim Odlokom o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost (Ur. list RS, št. 11/07 in 23/15) je gostinec dolžan prijaviti obratovalni čas gostinskega obrata. Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti 15 dni pred:

začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto (v primeru podaljšanega obratovalnega časa),

začetkom obratovanja,

spremembo obratovalnega časa.

Obrazec je na voljo na vložišču Občine Črnomelj in na spletni strani Občine Črnomelj. Gostinec vloži izpolnjen obrazec na vložišču Občine Črnomelj ali pa obrazec pošlje po pošti oz. na elektronski naslov obcina@crnomelj.si .

V skladu z Zakonom o upravnih taksah se pred izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času vplača upravna taksa. Upravna taksa se lahko vplača na vložišču Občine Črnomelj ali pa na transakcijski račun št. SI56 0121 7417 0309 189, BIC banke: BSLJSI2X, sklic: SI11 75167–7111002-9999.

V primeru rednega obratovalnega časa med 6. in 22. uro se upravna taksa ne zaračuna.

Na podlagi Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Črnomelj (Ur. list RS, št. 14/13) mora prodajalec, ki želi svoje blago prodajati zunaj prodajaln na območju občine Črnomelj pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. V kolikor prodajalec svoje blago prodaja na javnih površinah, se mu v skladu z omenjenim odlokom zaračuna pristojbina za uporabo javne površine po ceniku, ki je priloga odloku.

V primeru prodaje blaga na prireditvah (sejmi, shodi in podobno) lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce, ki prodajajo na prireditvi.

V vlogi, ki se odda (na vložišču Občine Črnomelj, po pošti, po elektronski pošti), je potrebno navesi čas in kraj prodaje ter priložiti ustrezna dokazila, iz katerih je razvidna vrsta dejavnosti (izpis iz poslovnega registra, obrtno dovoljenje, potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti…). V skladu z Zakonom o upravnih taksah se pred izdajo soglasja za prodajo zunaj prodajaln vplača upravna taksa. Upravna taksa se lahko vplača na vložišču Občine Črnomelj ali pa na transakcijski račun št. SI56 0121 7417 0309 189, Sklic SI 11 75167-7111002-9999.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20) in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) se potrdila o lastni proizvodnji ne izdajajo več.

Občina Črnomelj za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v proračunu namenja sredstva za:

 1. subvencioniranje obrestne mere,
 2. sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con,
 3. sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v poslovnih conah na območju občine Črnomelj,
 4. sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije,
 5. spodbujanje socialnega podjetništva,
 6. sofinanciranje stroškov samozaposlovanja,
 7. brezplačna uporaba nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj
 8. prodaja nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj pod ocenjeno vrednostjo
 9. oddaja nepremičnega premoženja v lasti Občine Črnomelj pod ocenjeno vrednostjo
 10. odmera komunalnega prispevka za zemljišča, ki niso zajeta v 21. členu občinskega pravilnika

Sredstva za navedene ukrepe (od točke 1 do točke 6) se razdelijo na podlagi javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15, 36/19, 61/20 in 58/21). Za ostale ukrepe (7-10) se uporabljajo tudi drugi občinski akti.

Javni razpis oz. najava le-tega je objavljen v lokalnem časopisu Belokranjec ter na .

Kmetijstvo

Ukrepi za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Črnomelj so določeni v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 51/15).

Na osnovi veljavnega Pravilnika (veljavnost podaljšana do 30. 06. 2023 so določeni pogoji uporabe, pogoje za pridobitev sredstev in vrste pomoči po  posameznih ukrepih . Občina z letnim Javnim razpisom oz. javnim naročilom  (Ukrep št. 10) določi vrsto pomoči po posameznih ukrepih. V letu 2023 se bodo sredstva namenila za naslednje ukrepe:

 

Vrste pomoči

Ukrepi:

Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014)

UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč (15. člen in Uredbe komisije (EU) št. 702/2014 );

UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014)

UKREP 5: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014)

UKREP 6: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe komisije (EU) št. 702/2014 )

 

De minimis pomoči

(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

UKREP 8: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis;

UKREP 9: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

UKREP 10: Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

UKREP 13: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore

 

Ostali ukrepi občine

(na podlagi veljavne zakonodaje s področja javnih financ)

 

UKREP 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

 

 

Občina Črnomelj vsako leto pripravi javni razpis za ukrepe, ki so predvideni v občinskem proračunu za posamezno leto.

Družbene dejavnosti

Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka znaša 100,00 EUR.

Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Črnomelj in ki v Občini Črnomelj tudi bivajo.

Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • da vsi neto dohodki in prejemki posameznika ali družine ne presegajo za več kot 40 % cenzusa upravičenosti do denarne socialne pomoči po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge,
 • da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po njihovi krivdi nujno potrebna pomoč,
 • da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske (aktivno iskanje zaposlitve, pomoč pri Centru za socialno delo in pri drugih organizacijah).

Trenutna materialna ogroženost iz prejšnjega odstavka je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine, pri čemer se za utemeljene okoliščine po tem pravilniku štejejo nenadna izguba zaposlitve, ki ni nastala po njihovi krivdi, elementarne nesreče, nenadna huda bolezen, smrt v družini in druge izjemne okoliščine.

Denarna pomoč je namenjena plačilu nujnih stroškov in izdatkov za življenje in za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Višina denarne pomoči znaša največ:

 • za posameznika 200 EUR,
 • za družino 500 EUR.

Denarno pomoč lahko prejmejo upravičenci enkrat v koledarskem letu.

Denarna pomoč se dodeli kot ena denarna pomoč za vso družino in se praviloma izplača vlagatelju.

Splošne zadeve

Občina Črnomelj v svojih prostorih hrani vso dokumentacijo, ki je nastala od leta 1994 pa vse do danes. Za dokumentacijo, ki je nastala pred tem letom pa lahko občani zaprosijo na Upravni enoti Črnomelj.

Upravna taksa se lahko plača brezgotovinsko z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, z elektronskim nakazilom prek spletne banke (KLIK) ali s plačilnim nalogom (UPN) na banki ali pošti (PRAVILNO IZPOLNJEN UPN).

Podatki za plačilo:

Ime prejemnika:

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Namen nakazila:

upravna taksa

IBAN (št. računa):

SI56 0121 7417 0309 189

BIC:

BSLJSI2X

Referenca:

SI11 75167–7111002-9999