Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Mladi

V Občini Črnomelj želimo prisluhniti potrebam mladih in ustvariti privlačno ter ugodno okolje za mlade in njihove družine. Stremimo k čim večji povezanosti mladinskih organizacij na našem območju, saj se zavedamo, da je mladim potrebno dati glas, ne zgolj na deklarativni, ampak predvsem na operativni ravni. Prizadevamo si zagotavljati mladim dostop do kulturnih dobrin in spodbujati ustvarjalnost ter inovativnost mladih. Želimo si njihovega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v družbi z namenom resničnega dialoga z mladimi pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na mladinsko delo in mladinsko politiko.


Občina Črnomelj je od leta 2018 nosilka certifikata Mladim prijazna občina. Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje, ki ga za štiriletno obdobje podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja tistim slovenskim občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih (to je oseb, starih od 15 do vključno 29 let) v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen področjem: načrtno obravnavanje področja mladine, participacije mladih, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in sodelovanja v skupnih projektih.

V letu 2022 je Občina Črnomelj prejela sklep o podaljšanju certifikata Mladim prijazna občina za obdobje od 2022 do 2026, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko. Komisija je vlogo Občine Čronmelj ocenila kot eno izmed najboljših prijavljenih. Z izvajanjem ukrepov v prednostnih področjih so uspešno izpolnjeni vsi zahtevani kriteriji.

V naslednjem obdobju si bo Občina Črnomelj prizadevala predvsem za izboljšanje položaja mladih na področjih zaposlovanja in stanovanjske politike.


Občina Črnomelj je v letu 2021 pristopila k izdelavi Strategije za mlade v občini Črnomelj 2022 – 2027, ki bo v naslednjih letih začrtala delovanje Občine Črnomelj na mladinskem področju. Strategija je bila sprejeta na seji občinskega sveta decembra 2021. Strategija se je oblikovala z namenom celovitega in načrtnega urejanja področja mladine, ki izhaja iz potreb mladih in lokalnega mladinskega okolja. Strategija je bila pripravljena v več korakih in odgovarja na potrebe mladih v občini Črnomelj ter jih podpira pri njihovem udejstvovanju in življenju v občini Črnomelj.  Je živ dokument, ki se dopolnjuje glede na potrebe iz okolja.  


V sklopu področja mladih v občini Črnomelj deluje Posvetovalno telo za področje kakovosti življenja mladih pri županu občine, kjer se srečujejo predstavniki mladinskih organizacij in občine. Na srečanjih mladi izrazijo svoje potrebe in obveščajo župana o svojem delu. Ker se je v praksi izkazalo, da organizacijam bolj odgovarja način, da se na nas obrnejo, ko se srečajo s kakšnim izzivom, se posvetovalno telo sreča minimalno enkrat na leto v sklopu občinskega praznika. Srečanja organiziramo po potrebi in izkazanem interesu mladih.

Podporo lahko organizacije za mlade dobijo tudi s prijavo na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in nakupa opreme za izvajanje aktivnosti za mlade, na podlagi katerega lahko pridobijo sredstva. Razpis je objavljen na tej povezavi. 

Posvetovalno telo za področje kakovosti življenja mladih pri županu občine Črnomelj

  • predstavnik Mladinskega centra BIT Črnomelj,
  • predsednik Kluba belokranjskih študentov,
  • predsednik Mladinskega kulturnega kluba Bela krajine,
  • predstavnik Športno turističnega društva Vinica,
  • predstavnik skavtov Steg 1 Črnomelj,
  • predstavnik Športnega društva Adlešiči,
  • predstavnik Društva podeželske mladine Poljanska dolina ob Kolpi,
  • predstavnik Občinske uprave Občine Črnomelj iz področja družbenih dejavnosti

Občina Črnomelj sofinancira tudi delovanje Mladinskega centra BIT Črnomelj, katerega cilj je da mladim v občini nudi informiranje, svetovanje, finančno in organizacijsko pomoč pri uresničitvi idej, pomoč pri iskanju zaposlitve, pomoč pri vsakdanjem življenju ter pomoč pri vključevanju v lokalne in mednarodne projekte. 

MC BIT - Mladinski center BIT je socialno podjetje, ki nudi prostor za svobodno izražanje mladih, razvijanje njihovih sposobnosti, spoznavanje sebe in sveta. za udejstvovanje. BIT je prostor.  Mladini izboljšujemo kompetence, zaposljivost, vključenost, možnosti odločanja s pomočjo neformalnega izobraževanja, mednarodnih izmenjav, organizacije dogodkov, neformalnega druženja.

Mladinski center BIT sta leta 2004 ustanovila Klub belokranjskih študentov in Mladinski kulturni klub Bele krajine z namenom aktivacije mladih in mednarodnih povezovanj. V lokalnih projektih sodelujemo s srednjimi šolami,  občino Črnomelj, Uradom za Mladino in z mrežo Mama, v evropskih projektih z mrežo YEU in na regionalnem nivoju z mrežo SEEYN, ki združuje mladinske organizacije JV Evrope.

Kontakt: 

Ulica Staneta Rozmana 2, Črnomelj

Jurij Matkovič, direktor - 041 280 379


KREATIVNA HIŠA MLADIH

Izdelana je idejna zasnova Kreativne hiše mladih, saj želi Občina Črnomelj mladim dolgoročno zagotoviti večnamenski prostor za izvajanje mladinskih aktivnosti kot so programi neformalnega izobraževanja, prostočasne aktivnosti, druženje, dejavnost hostla, coworking, in izvedba kulturnih prireditev. Hiša mladih bo v Hotelu Lahinja, kjer je občina že odkupila klet in pritličje. Kuhinja je preurejena za potrebe OŠ Loka, ostali prostori pa bodo na voljo za dogodke za mlade in za medgeneracijsko povezovanje.

V večnamenskem prostoru Kreativne hiše mladih se že dogaja, zato spremljaj profil Mladinskega centra BIT na Facebooku in se udeleži katerega izmed dogodkov. 

 


Se želiš pridružiti kateri od mladinskih organizacij v občini Črnomelj?

V občini deluje več mladinskih organizacij, ki čakajo ravno nate in tvoje ideje. Brez zadržkov jih kontaktiraj in se jim pridruži.


Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj prireja vrsto aktivnosti in delavnic za mlade s področja kulture


Hiša sadeži družbe Črnomelj je medgeneracijski center, ki od leta 2014 deluje v prostorih Obrtnega doma Črnomelj. Izvajajo različne preventivne programe in aktivnosti na področju medgeneracijskega in medkulturnega povezovanja in sodelovanja – udeležite se lahko delavnic s področja aktivnega in zdravega staranja, šahovske delavnice, slikarske delavnice, kuharske delavnice, ustvarjalne in delavnice ročnih spretnosti. Nudijo tudi učno pomoč in počitniške tabore za otroke. Predavanja o zdravem načinu življenja in izboljšanju socialnih veščin, prirejajo pa še različna predavanja in okrogle mize, s katerimi ozaveščamo ljudi o aktualnih problematikah.

Kontakt:

Vodja hiše: Marica Balkovec, strokovna vodja
040 696 100


Portal Mlad.si

https://mlad.si/

Portal z dnevnimi informaciji in novicami, ki zadevajo mlade, njihove življenjske navade in dogodke, s katerimi se srečujejo na poti od zgodnje mladosti do odraslosti.

Uredniški odbor, ki ga v večini sestavlja ekipa mladih, dnevno skrbi za ažurne informacije in zanimive vsebine iz sveta mladih.