V sklopu projekta je potekala izvedba niza dogodkov, delavnic in animacij prebivalcev za razumevanje prostora, smotrnejšo rabo in urejanje prostora. Ključno v projektu je bilo zagotoviti dolgoročnost prostorskega razvoja, ki temelji na pripravi realnih razvojnih izhodišč konkretnega prostora z vključevanjem posameznika.

V novembru 2021 je bila izvedena javna razgrnitev in javna obravnava (odprto do 6.12.2021). Sprejem SD OPN 3 je bil na seji OS jeseni 2022

Začetek projekta: 2017
Zaključek projekta: 2022

MLADI, POMEMBNI UPORABNIKI IN SOUSTVARJALCI PROSTORA

V okviru projekta celovitega razvoja naselij v Krajevni skupnosti Petrova vas sodelujejo tudi učenci od 4. do 9. razreda OŠ Loka Črnomelj, ki prihajajo iz vasi te krajevne skupnosti. Na šoli so na pobudo Občine Črnomelj z njeno strokovno službo, šolsko mentorico ter študenti različnih fakultet, kjer se izobražujejo o prostoru, učencem skušali približati lastni kraj in njegove zanimivosti, jih poučiti o prostoru in njegovem pomenu, predvsem pa poudariti iskanje tistih vsebin prostora, ki njegovim prebivalcem in obiskovalcem prinesejo različne priložnosti. Da bi delo osmislili, je bil cilj pripraviti konkreten predlog s katerim bi vasi med seboj povezali in v ta prostor privabili obiskovalce. Učenci so dobili tudi nekaj osnov o turizmu in bili seznanjeni s tem kako danosti nekega prostora povezati v turističen produkt. Skupaj s študenti so učenci začrtali učno pot in z njo povezali naravne in kulturne zanimivosti ter razmišljali o ponudbi, ki jo na tej poti obiskovalec lahko prejme. Z vpetostjo v ta projekt so učenci spoznavali in raziskovali svoj domači kraj, dejavnosti, ki bi v vaseh lahko zacvetele, razmišljali kako se lahko s sokrajani povežejo in prispevajo svoj delček v mozaiku nadaljnjega razvoja.

Okolje in prostor sta med seboj tesno povezana, kajti delovanje človeka se neposredno odraža na okolju oz. prostoru v katerem deluje. Da pa je to delovanje urejeno in smiselno, je potrebno prostor načrtovati in postavljati pravila. To pomeni, da se prostor načrtuje za sedanje in prihodnje generacije, ki bodo v določenem prostoru delovale. Iz tega razloga se je Občina Črnomelj pri načrtovanju prostora krajevne skupnosti Petrova vas odločila, da je pomembno pri tem upoštevati tudi želje in potrebe otrok, ki tu živijo. Tudi ta generacija se mora zavedati svojega bivalnega okolja, torej kakšni potenciali in vrednote so tu prisotni, pomembno pa je, da to znajo tudi ceniti. Kakšne zglede in tudi vzorce bivalne kulture bodo v otroštvu prejeli, tako bodo v odrasli dobi prepoznane vrednote zagovarjali, ohranjali izročilo in to dediščino vedenj in priložnosti izkoristili sebi v prid. Ključno pa je, da bodo ti otroci, ko odrastejo, glasniki znanj in zavedanj naslednjim generacijam.

V sklopu treh delavnic smo vsi vpleteni z učenci izdelali analizo območja Krajevne skupnosti Petrova vas, izpostavili pomembnosti in prednosti prostora ter skušali razviti priložnosti, ki bi jih to območje lahko imelo. Ugotovili smo, da se tu pojavlja veliko zanimivosti, ki jih lahko med seboj povežemo in iz tega razvijemo idejo, ki bo pozitivno učinkovala na bližnjo in širšo okolico. Zagovarjamo idejo, da se razvojne priložnosti izoblikujejo le tako, da sokrajani med seboj sodelujejo in imajo vizijo ter usklajeno delujejo za skupne cilje.

Z delavnicami smo otrokom približali prostorsko načrtovanje in jih seznanili kako ta proces poteka. S to izkušnjo bodo lahko v prihodnosti sodelovali kot aktivni deležniki v procesu oblikovanja prostora, zavzeli svoje stališče in po potrebi izražali lastno kritično mnenje. Kot študentski kolektiv (Klub belokranjskih študentov), ki se ukvarjamo s prostorom smo veseli, da smo lahko prenesli nekaj našega znanja mlajšim generacijam in navdihnili katerega učenca, da v svojem kraju vidi priložnost za spremembo in željo po boljšem bivalnem prostoru.

Od Mitre do zmaja peš, na konju ali kolesom

Rezultat delavnic z učenci je začrtana pot, ki povezuje točke interesa in dogajanja v prostoru. Poteka po obstoječih poteh in povezuje prepoznavne točke. Dejstvo je, da se v tem prostoru nalagajo bogate zgodovinske plasti, kar tudi pričajo obsežna območja arheoloških najdišč ob Petrovi in Mihelji vasi, tu je eden izmed dveh ohranjenih Mitrinih svetišč na območju Slovenije in je kulturni spomenik državnega pomena. Ta lokacija s svojim mističnim prostorom pričara vzdušje antičnega svetišča. V bližini je cerkev sv. Jurija, ki je upodobljen kako ubija zmaja. To območje je lahko tudi izhodišče peš in kolesarske poti na Mirno goro, kjer je nekoč bival zmaj kot to pričajo belokranjske pravljice. Nova pot sicer še nima imena, a glede na to, da del začrtane poti mogoče poteka prav po stari rimski poti, bi poimenovanje lahko izhajalo iz tega dejstva. Učenci so ugotovili, da je smiselno ključne točke v vsakem naselju med seboj povezati in jim dati priložnost, da na tej poti pridobijo na veljavi. Pot je obiskovalce lahko dostopna tudi z vlakom, saj je v bližini železniška postaja. Poleg že omenjenih zanimivosti se tu nahaja tudi eden izmed habitatov črnega močerila, jama Stobe. Kot je že znano, črni močeril živi samo na tem območju oz. v podzemlju tega prostora vse do Jelševnika in nikjer drugje na svetu. Na tej poti poleg geoloških in naravnih značilnosti kraškega sveta, kot so podzemne jame, brezna, izviri s ponikalnicami ipd. lahko vidimo tudi značilno tradicionalno stavbarstvo Bele krajine, na Gornji Paki sta še ohranjena dva belokranjska dvora. Na zvoniku cerkve sv. Janeza Krstnika bi lahko uredili razgledno točko, lepe razglede na to dolinico pa lahko občudujemo tudi iz višjih delov nad Miheljo, Petrovo ali Ručetno vasjo. Kot je bilo že v prejšnjih prispevkih omenjeno, je mogoče v Ručetni gori urediti vinsko pot, v bližini Ručetne vasi tudi adrenalinski park in kamp ter vse to povezati v celotno ponudbo poti oz. tega prostora. Poleg naštetega je še veliko drugih zanimivosti, ki jih obiskovalec na tej poti lahko doživi, izve zanimive zgodbe, predvsem pa pri lokalnih ponudnikih tudi kaj poje in popije ter ne nazadnje še prespi. Zgodbe tega prostora, ki so danes tako »vroča roba« turizma, raziskujeta dijakinji Srednje šole Črnomelj, in bodo lahko to pot in ta prostor dodatno obogatile.

Povabilo

Naj ta prispevek spodbudi krajane in podjetne posameznike, da se pridružijo razmišljanju otrok in iz tega naredijo priložnost zase in obiskovalce tega bogatega prostora, ki ga v tem smislu le redko vidimo. Občina Črnomelj vsako leto v mestnem jedru pripravlja dogodek »Dan brez avtomobila«, letos bi to dogajanje lahko tudi obeležili s pohodom po novi poti in tako z učenci in krajani, pa tudi drugimi obiskovalci skupaj preizkusili novo pot, ki je primerna za vse starosti

Pripravili:

Petra Poplašen, OŠ Loka
Klemen Beličič, Polona Gorše, Martina Auguštin, študenti prostorskih študij, KBŠ
Gregor Jevšček, RIC Bela krajina
mag. Marija Prašin Kolbezen, Občina Črnomelj

VIDEI NASELIJ V KS PETROVA VAS: 

Gornja Paka 
Ručetna vas
Rožanec 
Stare Lokve
Lokve
Petrova in Mihelja vas

(video: Tomislav Urh)

petr2.png

Tekstualni del
Prikaz NRP
Prikaz GJI
Pregledna situacija
Ureditvena situacija
Zbirna situacija GJI
Tipični prerezi
Vzdolžni profili cest
Predlog NRP