Na podlagi Lokalnega energetskega koncepta (LEK) občine Črnomelj je bilo ugotovljeno, da obstaja izrazit potencial za postavitev sončnih elektrarn na številnih stavbah v lasti občine. Od sprejetja LEK-a se je seznam potencialnih lokacij za sončne elektrarne še povečal, predvsem zaradi novogradenj v občini. Posebej privlačne za tovrstne projekte so strehe večjih objektov kot so šole, vrtci in telovadnice, kjer je na voljo obsežnejša površina streh za namestitev sončnih panelov in kjer je potencial za proizvodnjo električne energije največji.

Občina Črnomelj si prizadeva za uresničitev ciljev skupnostne samooskrbe Občine Črnomelj in uporabnikov površin ter objektov in zmanjšati stroške rabe električne energije v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt, glede na stroške in ceno električne energije na trgu.

Ocenjena vrednost investicije je okoli 1.144.600,00 EUR z DDV, od tega je predviden proračunski delež občine Črnomelj 18.920,00 EUR, delež sredstev javnega razpisa 843.296,00 EUR ter delež zasebnega partnerja 282.384,00 EUR (predvidene vrednosti). 

Osnovni cilji projekta so:

  • da se bo v okviru projekta vzpostavila proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije (sončni fotovoltaični vir) na površinah in objektih, ki so v lasti Občine Črnomelj;
  • da se bo v okviru projekta zasledovalo uresničevanje ciljev skupnostne samooskrbe Občine Črnomelj in uporabnikov površin ter objektov;
  • da se bo z vključitvijo zasebnih investitorjev v projekt doseglo zastavljene cilje brez dodatnega javnofinančnega zadolževanja, saj bo investicija zasebnika poplačana iz ustvarjenih prihodkov vezanih na proizvedeno električno energijo;
  • da se bo v okviru projekta zasledovalo uresničevanje cilja zanesljive in stroškovno učinkovite oskrbe z električno energijo v javnih objektih, ki bodo vključeni v projekt;
  •  da se bo zaradi izvedbe projekta v Občini Črnomelj povečala uporaba obnovljivih virov energije (OVE),
  •  da se bodo z izvedbo ukrepov udejanjili cilji in ukrepi iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Črnomelj in se bo s tem prispevalo k izpolnjevanju obvez in zavez držav članic Evropske unije k doseganju ciljev EU za skupni delež energije iz obnovljivih virov energije v končni bruto porabi energije v EU do 2030, to je najmanj 32 %.