Polni naziv projekta:
Skupno operativno vodenje in ukrepanje sil zaščite in reševanja ob nesrečah zaradi podnebnih sprememb in drugih nesrečah na čezmejnem območju v dolini reke Kolpe

Akronim: HITRO 2

Program: Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027.

Projekt HITRO 2 se bo izvajal od 1. 3. 2024 do 31. 8. 2026

Partnerji:

Vodilni partner: Gasilska zveza Črnomelj

Projektni partnerji:
Občina Črnomelj
Grad Vrbovsko
Vatrogasna zajednica Grada Vrbovsko

Skupna vrednost projekta: 1,179,994.80 EUR

Projekt se sofinancira s sredstvi ESRR v višini 80%

Sredstva pridobljena s strani ESRR: 943,995.84 EUR
Lastna sredstva partnerjev v projektu: 235,998.96 EUR

Vrednost sredstev za Občino Črnomelj: 180.482,00 EUR
Vrednost lastnih sredstev Občine Črnomelj: 36.096,4 EUR
 

Skupni izziv programskega področja, ki ga s čezmejnim sodelovanjem v našem projektu rešujemo, je
občutljivost programskega območja na podnebne spremembe povezane s staranjem prebivalstva v obmejnem območju ob reki Kolpi. Naraščanje števila nesreč zaradi podnebnih sprememb, povezanih z neugodnimi demografskimi kazalci na čezmejnem območju negativno vpliva na sposobnost sistema zaščite in reševanja, ki temelji predvsem na prostovoljstvu. Staranje prebivalstva in izseljevanje mladih iz partnerskega območja, kritično zmanjšuje število tistega dela prebivalstva, ki je ključno, da je sistem zaščite in reševanja učinkovit in da sploh deluje.

Splošni cilj tega projekta je vzpostaviti učinkovit sistem zaščite in reševanja za ravnanje v primeru nesreč zaradi podnebnih sprememb in drugih nesreč na čezmejnem območju Občine Črnomelj in Grada Vrbovsko za hitro in učinkovito ukrepanje za pomoč in oskrbo ogroženega prebivalstva in zaščito premoženja ter opolnomočenje lokalnega prebivalstva za pravilno ukrepanje ob nesreči.

S projektom načrtujemo nadgraditi rezultate projekta HITRO, to je povečati število usposobljenih oseb z ustanovitvijo Skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja - HITRO 2, razširiti območje ukrepanja v primeru nesreč tudi na Grad Vrbovsko ter na ostale vrste nesreč, poleg potresa in poplave. Glede na trenutno stanje želimo tekom projekta izboljšati učinke ukrepanja v primeru nesreč z vzpostavitvijo skupnega vodenja velikih intervencij na čezmejnem območju ter opolnomočiti poveljniški kader, kateri bo kadrovsko, tehnično in ustrezno strokovno usposobljen za vodenje intervencij, ki trajajo daljše časovno obdobje.

V okviru projekta bomo izvedli pilotne ukrepe - testiranje uporabnosti tehnologije virtualne resničnosti na čezmejnem območju. Virtualno usposabljanje za gašenje požarov je popolnoma usklajeno z načeli evropskega zelenega dogovora in akcijskim načrtom EU "K ničelnemu onesnaževanju zraka, vode in tal". Nove prakse ozaveščanja prebivalstva bomo izvajali v popolnoma varnem okolju za udeležence na okolju prijazen način (brez emisij CO2). Sistemsko ozaveščanje prebivalstva s pomočjo virtualne resničnosti bo prvo takšne vrste na programskem območju. Z uporabo opreme tehnologije virtualne resničnosti za predstavitev gasilske dejavnosti otrokom in mladini, jih bomo pritegnili k sodelovanju v prostovoljnih gasilskih društvih in družbeno aktivirali.

STANJE

Podpis Sporazuma o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč (projekt HITRO 2)

Torek, 18. junij 2024 - Projekt HITRO 2 je eden od desetih projektov, ki so bili odobreni v prvem roku Javnega razpisa za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (specifični cilj 6.2) v okviru Interreg programa Slovenija–Hrvaška 2021–2027. Na razpis je bilo oddanih 57 projektnih vlog.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije kot Organ upravljanja Interreg Programa Slovenija–Hrvaška v programskem obdobju 2021–2027, je 26. februarja 2024 v Hiši EU v Ljubljani organiziralo svečan podpis pogodb za prvih deset projektov, sofinanciranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Na dogodek smo bili povabljeni tudi predstavniki partnerjev pri projektu HITRO 2. (več o dogodku na povezavi http://www.si-hr.eu/2127/sl/2024/02/29/podpis-prvih-desetih-pogodb-odobrenih-projektov-na-programu-si-hr-2021-2027/).

Partnerji pri projektu z naslovom:

»Skupno operativno vodenje in ukrepanje sil zaščite in reševanja ob nesrečah zaradi podnebnih sprememb in drugih nesrečah na čezmejnem območju v dolini reke Kolpe – HITRO 2 / Zajedničko operativno upravljanje i djelovanje snaga zaštite i spašavanja u slučaju nesreća zbog klimatskih promjena i drugih nesreća u prekograničnom području u dolini rijeke Kupe – HITRO 2« so:

 • Gasilska zveza Črnomelj (vodilni partner),
 • Občina Črnomelj (projektni partner),
 • Vatrogasna zajednica Grada Vrbovsko (projektni partner) in
 • Grad Vrbovsko (projektni partner).

Projekt v skupni vrednosti 1.179.994,80 EUR ob 80% sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj bomo izvajali v obdobju od 1. 3. 2024 – 31. 8. 2026 (30 mesecev).

Gasilska zveza Črnomelj in Občina Črnomelj sta bili v letih 2018–2021 partnerici pri projektu »Skupna čezmejna operativna enota zaščite in reševanja – HITRO«, v okviru katerega smo skupaj s pobrateno Vatrogasno zajednico Grada Duge Rese in Gradom Duga Resa, ki je bil takrat vodilni partner, ustanovili enoto HITRO, ki je bila tekom projekta opremljena in usposobljena za pomoč prebivalstvu na obmejnem območju v primeru potresa ali poplave. Člani enote HITRO so že tekom projekta pomagali pri iskanju in reševanju pogrešanih zaradi potresa v Petrinji na Hrvaškem.

Dobre izkušnje in rezultate projekta HITRO bomo v okviru novega projekta HITRO 2, ki ga predstavljamo danes, z območja delovanja Občine Črnomelj in Grada Duga Resa razširili tudi na območje Grada Vrbovsko in s tem tudi na zgornji tok reke Kolpe. Z ustanovitvijo še ene »Skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja – HITRO 2« za posredovanje ob nesrečah zaradi podnebnih sprememb in drugih nesrečah, ki bo imela tudi usposobljen in opremljen kader za skupno vodenje velikih intervencij na čezmejnem območju, bo nastala nova pomembna sila zaščite in reševanja tudi na tem delu čezmejnega območja. S projektom HITRO 2 nadaljujemo dobro sodelovanje med gasilskimi zvezami in občinami na obmejnem območju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

S projektom HITRO 2 naslavljamo skupne čezmejne teritorialne izzive območja delovanja Občine Črnomelj in Grada Vrbovsko, in sicer občutljivost čezmejnega območja na podnebne spremembe in staranje prebivalstva v obmejnem območju ob reki Kolpi. Učinki podnebnih sprememb so že vidni (dvig povprečnih temperatur in neenakomerni vzorci padavin, ki vodijo do ekstremnih vremenskih razmer).

Pri naslavljanju nevarnosti podnebnih sprememb je čezmejno sodelovanje v obliki okrepljenega sodelovanja lokalnih skupnosti na obeh straneh meje ključnega pomena. V projektu HITRO 2 smo se partnerji dogovorili za skupno načrtovanje in ukrepanje za soočanje z novimi razmerami ter za krepitev povezanosti med ljudmi in deležniki na obeh straneh meje. Zato partnerji v okviru projekta načrtujemo ustanovitev Skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja – HITRO 2 in druge dejavnosti z namenom večanja odpornosti na nesreče zaradi podnebnih sprememb in druge nesreče na območju delovanja Občine Črnomelj in Grada Vrbovsko (usposabljanja za operativne gasilce in poveljniški kader, nabava specialne gasilske opreme za ukrepanje ob nesrečah, nabava opreme za nastanitev ogroženega prebivalstva). Dejavnosti projekta smo podrobno predstavili na uvodni tiskovni konferenci 12. marca 2024 v Črnomlju.

Splošni cilj tega projekta je torej vzpostaviti učinkovit sistem zaščite in reševanja za ravnanje v primeru nesreč zaradi podnebnih sprememb in drugih nesreč na čezmejnem območju Občine Črnomelj in Grada Vrbovsko za hitro in učinkovito ukrepanje za pomoč in oskrbo ogroženega prebivalstva in zaščito premoženja ter opolnomočenje lokalnega prebivalstva za pravilno ukrepanje ob nesreči.

Koristi od glavnih učinkov projekta bodo imeli lokalni in nacionalni javni organi, nevladne organizacije, združenja in druge interesne skupine ter lokalno prebivalstvo.

Danes smo se zbrali, da podpišemo Sporazum o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, v katerem smo opredelili medsebojno sodelovanje vseh partnerjev za skupni razvoj in napredek sistema zaščite in reševanja z namenom večje varnosti na čezmejnem območju med Občino Črnomelj in Gradom Vrbovsko.

Sodelovanje med podpisniki Sporazuma se bo izvajalo na naslednji način:

 • z ustanovitvijo, usposabljanjem in opremljanjem skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja, ki bo na čezmejnem območju izvajala naloge zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah,
 •  z razvojem spretnosti in veščin sil zaščite in reševanja na območju Občine Črnomelj in Grada Vrbovsko,
 •  z delovanjem v skladu z Načrtom delovanja skupne čezmejne operativne enote zaščite in reševanja, v katerem bo opredeljeno, kako se učinkovito soočiti z ogroženostjo pred naravnimi in drugimi nesrečami na čezmejnem območju,
 • s poročanjem o nevarnostih in nesrečah, ki lahko ogrozijo ali prizadenejo čezmejno območje med Občino Črnomelj in Gradom Vrbovsko, pri čemer se posebna pozornost posveča medsebojnemu poročanju o nevarnostih ob poplavah, katerih posledice so lahko tudi čezmejne,
 • z ozaveščanjem javnosti o ravnanju v primeru naravne nesreče in po njej na območjih s pogostejšimi poplavami,
 •  z izmenjavo znanj in izkušenj na področjih sodelovanja v prihodnjih skupnih projektih, natečajih in podobno, ki bodo prepoznani v obojestranskem interesu,
 • z razvojem novih skupnih projektov z namenom nadaljnje krepitve varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na čezmejnem območju.

Sporazum so podpisali:

 • predsednik Gasilske zveze Črnomelj, g. Boris Kambič,
 • predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Vrbovsko, g. Zdravko Mihelčić,
 • župan Občine Črnomelj, g. Andrej Kavšek,
 • gradonačelnik Grada Vrbovsko, g. Dražen Mufić,
 • predsednica Rdečega križa Slovenije – Območno združenje Črnomelj, ga. Ljudmila Kocjan in
 •  ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa Gradsko društvo Crvenog križa Vrbovsko, ga. Ivana Vaccino.

Podpis_Sporazuma_HITRO2.jpg


 

 

Torek, 12. marec 2024 - V gasilskem domu Črnomelj je Gasilska zveza Črnomelj izvedla uvodno tiskovno konferenco projekta z naslovom:Skupno operativno vodenje in ukrepanje sil zaščite in reševanja ob nesrečah zaradi podnebnih sprememb in drugih nesrečah na čezmejnem območju v dolini reke Kolpe – HITRO 2/Zajedničko operativno upravljanje i djelovanje snaga zaštite i spašavanja u slučaju nesreča zbog klimatskih promjena i drugih nesreča u prekograničnom području u dolini rijeke Kupe – HITRO 2.

V projektu HITRO 2 na čezmejnem območju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško sodelujejo partnerji: Gasilska zveza Črnomelj, Občina Črnomelj, Grad Vrbovsko in Vatrogasna zajednica Grada Vrbovsko.

Vrednost projekta, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa sodelovanja Interreg VI–A Slovenija–Hrvaška 2021–2027, znaša 1.179.994,80 EUR. Na tiskovni konferenci so bili predstavljeni partnerji projekta, glavni cilji projekta in delovni paketi s cilji in dosežki.

Foto: Jani Pavlin

GZC___Tiskovna__04.jpg   GZC___Tiskovna__01.jpg 

 GZC___Tiskovna__03.jpg   GZC___Tiskovna__05.jpg 

 GZC___Tiskovna__06.jpg   GZC___Tiskovna__07.jpg 

 GZC___Tiskovna__09.jpg   GZC___Tiskovna__08.jpg 

 GZC___Tiskovna__10.jpg   GZC___Tiskovna__11.jpg 

 GZC___Tiskovna__13.jpg   GZC___Tiskovna__12.jpg 

 GZC___Tiskovna__14.jpg   GZC___Tiskovna__15.jpg   

GZC___Tiskovna__17.jpg   GZC___Tiskovna__18.jpg   

GZC___Tiskovna__16.jpg