Stoničev grad je od leta 2021 v celoti v lasti Občine Črnomelj. Ker ima za našo občino izjemen kulturni pomen, ga želimo obnoviti. Trenutno stanje objekta namreč ne omogoča varne uporabe prostorov. V juliju 2023 smo tako oddali prijavo na Ministrstvo RS za kulturo za interventna sredstva za varstvo kultunih spomenikov. V primeru odobritve sofinancerskih sredstev bomo obnovili strop nad 1. nadstropjem in ostrešje na objektu.

Dosedanje aktivnosti: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2021 pričel s pripravo konservatorskega načrta, Občina pa z izdelavo delne projektne dokumentacije za postopno obnovo objekta. Zaradi prisotnosti močne vlage in zamakanja zidov in temeljev je Občina s sofinancerskim deležem Ministrstva za kulturo v letu 2021 prioriteto uredila odvodnjavanje meteornih voda ter izvedla drenažo na najbolj vlažnem delu objekta. V letu 2023 sta bila dokončana Idejna zasnova projekta (IZP) in Projekt za izvedbo (PZI) za obnovo stropa v 1. nadstropju in ostrešja celotnega objekta.

Stoničev grad se v pisnih virih prvič omenja v 17. stoletju in ima izjemno kulturno vrednost na lokalnem nivoju. Občina Črnomelj si je več desetletij prizadevala objekt odkupiti in jo obnoviti. Tako je v letu 2020 odkupila polovični delež objekta, preostali del pa v letu 2021. Objekt je v fazi pospešenega propadanja, zato si prizadevamo stavbo obnoviti.