Opis:

Izgradnja kanalizacije za odvod padavinskih vod s streh in utrjenih dvorišč ter s sušnim dotokom iz predvidenih malih komunalnih ČN pri stanovanjskih hišah v naselju Kvasica. Padavinske vode bodo po kanalizacijskem sistemu speljane do Selskega potoka, kjer je predviden izpust vanj.

Naselje Kvasica se nahaja na robu Kanižarske kadunje, ki je prekrita s platjo slabo propustne gline, kar pomeni, da ni možno zagotoviti ponikanje padavinskih vod iz območja cest, utrjenih površin in streh objektov, zato se vsa voda steka po prometnih površinah. S predvidenim posegom se bo izboljšalo odvajanje padavinskih vod, in sicer preko kanalizacijskega sistema v pritok Selskega potoka. S tem se zmanjša vplive človeka na okolje, izboljša se varnost in kakovost bivalnega prostora.

Začetek: december 2021

Predviden zaključek del: avgust 2022

Vrednost investicije: 167.573,16 EUR (gradnja: 162.436,96  EUR; nadzor: 5.136,20 EUR). Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj.
Izvajalec: 
Gradbena dela: CGP, d.d.
Nadzor: Markus projektiranje, svetovanje in nadzor Marko Stopar s.p.

Kanalizacija_Kvasica_situacija.jpg