Projekt smo v maju 2022 prijavili na javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije. Oktobra 2022 smo prejeli sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da smo bili na javnem razpisu uspešni.

Naziv projekta: Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D, G1

Celotna vrednost projekta: 1.435.982,83 EUR z DDV

Znesek sofinanciranja iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost: 942.370,75 EUR

Vir financiranja: Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in  investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/

Datum začetka projekta: 22.9.2020

Datum zaključka projekta: 30.9.2024

Namen projekta:

Območje predvidene ureditve je degradirano območje, ki predstavlja nekdanji rudniški kompleks v Kanižarici, kjer se je razvila Poslovna cona TRIS.  Glavni vzrok za prijavo je jasno izražen interes podjetij za vstop v poslovno cono. Z ureditvijo infrastrukture v coni bodo podjetja širila svoj obseg poslovanja, vstopala nova podjetja, ustvarjala se bodo nova delovna mesta, rasla bo dodana vrednost in se krepila konkurenčnost gospodarstva. Namen projekta je torej krepitev obstoječih ekosistemov ekonomsko poslovne infrastrukture ter razvojna transformacija degradiranega območja. Območje, ki je predmet širitve bo imelo po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje podjetij. Tako bo prispevano k skladnejšemu in hitrejšemu regionalnem razvoju, krepitvi konkurenčnosti podjetniškega okolja, pozitivnemu vplivu na okolje in povečanju dodane vrednosti MSP.

Kratka predstavitev projekta: Ureditev infrastrukture zajema izgradnjo dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m z vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovodom, pločniki, zasaditvami in postavitvijo male sončne elektrarne. Slednja bo zagotavljala samooskrbo z električno energijo za javno razsvetljavo celotne poslovne cone. Območje, ki je predmet ureditve, bo imelo po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje. Skozi  projekt se bodo izvajali trajnostno naravnani ukrepi s tako imenovano modro oz zeleno infrastrukturo, katera zajema izgradnjo pločnikov, zasaditve dreves in ureditve zelenih površin oz zelenih otokov. Poleg ureditve infrastrukture se bodo skozi projekt izvedlo še  izdelava vizije ekonomsko poslovne cone, vzpostavitev spletne strani cone in izvajanje storitev v podporo delovanja poslovne cone, kot je medsebojno povezovanje podjetij in iskanje novih podjetij za umestitev v cono.

Cilji: Projekt bo vplival na transformacijo degradiranega območja v poslovni coni, povečanje zaposlovanja v podjetjih na tem območju, ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo in hitrejši gospodarski razvoj občine Črnomelj in regije JV Slovenija. Opremljena cona bo podjetjem okrepila podporno okolje, podjetniško kulturo, obseg poslovanja kot tudi večjo fleksibilnost (bližina SLO in HR avtoceste) ter zagotovila okolje za privabljanje investicij.

Kazalniki:

  • 6,04 ha urejene / dograjene / razširjene površine v poslovni coni
  • 58,82 % zasedenost novo opremljenih uporabnih površin v treh letih po dokončanju projekta, to je 31. 12. 2027

STANJE NA PROJEKTU 

18. september 2023

Občina Črnomelj je s 1. 9. 2023 priključila in zagnala malo sončno elektrarno v PC TRIS Kanižarica in s tem izpolnila en izmed ciljev projekta Infrastruktura v TRIS Kanižarica 3. del: G, D1, G1. Sončna elektrarna je nameščena na strehi muzejske zbirke rudnika rjavega premoga v Kanižarici. Naložba, ki jo je izvedlo podjetje  EVI iz Črnomlja, je vredna 20.886,40 EUR.

Naprava za samooskrbo z električno energijo izkorišča energijo sonca in bo oskrbovala javno razsvetljavo na območju Poslovne cone TRIS Kanižarica.

Projekt se izvaja v okviru sklada Načrt za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in  investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture.

»Naložbo financira Evropska unija - NextGenerationEU«

20230420_113954.jpg

 


tris_fotka_ozna__ena.jpg

logotipi.png