Projekt zajema ureditev cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v južnem delu PC TRIS Kanižarica. To bo zajemalo izgradnjo: dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m ter vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike. Dela se bodo izvajala fazno, glede na proračunske zmožnosti. 

Ocenjena vrednost projekta:

1.111,797,50 EUR

Vir sofinanciranja:

Proračun Občine Črnomelj


Oddana prijava na javni razpis za ureditev infrastrukture v PC TRIS 3. del

Projekt smo v maju 2022 prijavili na javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije.

Območje predvidene ureditve je degradirano območje, ki predstavlja nekdanji rudniški kompleks v Kanižarici, kjer se je razvila PC TRIS.  Glavni vzrok za prijavo je jasno izražen interes podjetij za vstop v PC. Z ureditvijo infrastrukture v PC bodo podjetja širila svoj obseg poslovanja, bodo v cono vstopala nova podjetja, se bodo ustvarjala nova delovna mesta, bo rasla dodana vrednost in se krepila konkurenčnost gospodarstva.

Predmet projekta je ureditev infrastrukture v delu PC TRIS, izdelava vizije ekonomsko poslovne cone (EPC), vzpostavitev ustreznega informacijsko-komunikacijskega omrežja (spletna stran EPC) in izvajanje storitev v podporo delovanju EPC, medsebojnemu povezovanju podjetij v EPC in iskanju novih podjetij za umestitev v EPC. Na območju, ki je predmet ureditve, se bo zgradil podaljšek ceste G v dolžini 180 m (v letu 2024), del ceste D1 v dolžini 210 m (v letu 2022) in del ceste G1 v dolžini 330 m (v letu 2023). Ob tem se bo izvedlo tudi manjkajočo GJI – fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, zeleni otoki, zasaditev dreves, pločniki ter postavitev male sončne elektrarne. Mala sončna elektrarna bo zagotavljala samooskrbo z električno energijo za celotno poslovno cono. Območje, ki je predmet ureditve  bo imelo po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje. S tem bo Občina Črnomelj prispevala k skladnejšemu in hitrejšemu regionalnem razvoju, krepitvi konkurenčnosti podjetniškega okolja, pozitivnemu vplivu na okolje in povečanju dodane vrednosti za mala in srednja podjetja.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah brez povračljivega DDV znaša 1.435.982,83 EUR z DDV.

Viri financiranja:

 - Državni proračun: Sklad za okrevanje in odpornost (NOO) v višini 1.193.572,90 EUR,

- Občina Črnomelj v višini 242.409,93 EUR.

 

.