Za obnovo gradu Črnomelj se vsako leto namenja finančna sredstva za postopno obnovo, ki je velik finančni zalogaj, gre v glavnem za obnovo pritličnega dela. Občina je v preteklem letu s sredstvi pridobljenimi na razpisu za obnovo javne kulturne infrastrukture s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo delno obnovila prireditveni prostor v atriju gradu, v katero je bila vključena tudi nabava opreme. S proračunskimi sredstvi so urejene sanitarije za invalide ter izvedena večina rušitvenih del v veliki kleti in delu pritličja. Ureditev gradu poteka po fazah in skladno s proračunskimi zmožnostmi. V letošnjem letu je predvidena ureditev javnih sanitarij.

Pripravlja se projekt prenove pritličja gradu Črnomelj, s katerim se bo kandidiralo na razpisna sredstva. Vrednost projekta je ocenjena na slabih 1,6 mio EUR.

Celotna vrednost del v 2021:

268.022,20 EUR

Sofinancerska sredstva Ministrstva za kulturo:

38.211,90 EUR