Za obnovo gradu Črnomelj se vsako leto namenja finančna sredstva za postopno obnovo, ki je velik finančni zalogaj, gre v glavnem za obnovo pritličnega dela. Občina je v letu 2021 s sredstvi pridobljenimi na razpisu za obnovo javne kulturne infrastrukture s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo (celotna investicija: 268.022,20 EUR, sofinancerska sredstva Ministrstva za kulturo:38.211,90 EUR) delno obnovila prireditveni prostor v atriju gradu, v katero je bila vključena tudi nabava opreme. S proračunskimi sredstvi so urejene sanitarije za invalide ter izvedena večina rušitvenih del v veliki kleti in delu pritličja. 

V letu 2022 je Občina uspešno oddala prijavo na razpis Ministrstva za kulturo, in sicer za projekt Branilci krone in meja, projekt obnove ter oživitve pritličja gradu Črnomelj in mestnega jedra Črnomelj. Projekt bo sofinanciran po letih od 2023 do 2025, in sicer bo delež Ministrstva za kulturo 1.291.492 EUR, delež Občine Črnomelj 690.967 EUR, celotna vrednost projekta pa 1.982.459  EUR. Pridobljena sredstva bodo omogočila dokončanje ureditve atrija, grajske kleti in vseh pritličnih prostorov, ureditev javnih sanitarij, obnovo fasade grajskega stolpa, izvedbo drenaže, nabavo tehnične opreme za dogodke, izdelavo razdelilne kuhinje in nabavo multimedijske opreme za izvajanje digitalizacije.

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/

Financira_Evropska_unija_Next_Generation_EU_2023_logotip.pngNOO_Nacrt_za_okrevanje_in_odpornost_2023_logotip.png

Opis: V sklopu oživitve starega mestnega jedra, je namen projekta celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe. Izboljšana bo javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora, enega izmed najpomembnejših objektov kulturne dediščine tega območja kar bo pomembno prispevalo k atraktivnosti turistične destinacije Bela krajina.

Rezultati projekta:

-        Obnovljen objekt kulturne dediščine, pritličje gradu Črnomelj

-        Opremljeni prenovljeni prostori objekta za izvajanje dejavnosti povezane z novimi vsebinami in turističnimi produkti

-        Razviti produkti in digitalizirana kulturna dediščina in oživljeno pritličje gradu Črnomelj

-        Izvedene promocijske in ozaveščevalne aktivnosti projektnih rezultatov in kulturno-izobraževalne in turistične ponudbe.

Vrednost celotne investicije:  1.982.459 EUR

Sofinanciranje:

Ministrstvo za kulturo: 1.291.492  EUR
delež Občine Črnomelj  690.967  EUR

STANJE

Februar 2024: Potekajo gradbena dela. 

V letu 2024 načrtujemo:

  • zaključek gradbeno obrtniških del, elektro in strojnih inštalacij v južnem in zahodnem delu gradu,
  • nakup tehnične opreme - odrske in scenske tehnike za atrij in klet,
  • nakup gostinske opreme,
  • izdelavo rekvizitov in
  • izdelavo celostne grafične podobe kulturnega spomenika.

Februar 2023:

V sklopu projekta smo v februarju 2023 uradno za javnost odprli urejene javne sanitarije