LAS DBK se je z ostalimi 12 slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami katerih Vodilni partner je Gorenjska košarica povezal ter prijavil projekt na 5. Javni razpis v okviru podukrepa 19.3. – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.
Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020,LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov
Na območju LAS DBK bodo partnerji v projektu Občina Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Občina Semič in Občina Črnomelj postavili postaje za izposojo koles, katere bodo opremljene z električnimi in navadnimi kolesi.
Predvidena vrednost operacije:136.890,80 eur
Znesek sofinanciranja: 97.132,84 eur

Vrednost celotnega projekta, ki vključuje še druge aktivnosti, kot so študija pozitivnih učinkov operacije, svetovanje pri postopkih javnega naročanja, predstavitev dobrih praks, oblikovanje celostne grafične podobe in promocija, za našo občino skupaj znaša okoli 36.800 EUR z DDV, pri čemer je višina EU sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) okoli 25.640 EUR, razliko krije občina iz lastnih sredstev.

Trajanje operacije: 24 mesecev; od 15. 10. 2020–30. 11. 2022


STANJE

Junij 2022

Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek  in direktorica RIC Bela krajina Barbara Papež Lavrič sta 23. junija 2022 uradno odprla izposojevalnico e-koles v Črnomlju, ki smo jo pridobili v projektu Kolesarska veriga na podeželju, sofinanciranega s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Kako si lahko izposodimo kolo? Najprej se je treba registrirati prek mobilne aplikacije MOBILN.SI (izbereš DBK Bike)

Koliko e-koles je na razpolago in kje? Skupno je v uporabi 8 e-koles, ki jih je možno prevzeti in oddati na dveh postajah:

Črnomelj – mestno jedro,Semič – trško jedro.

Kako dolgo se lahko vozimo s kolesom? Za vse uporabnike sistema je izposoja koles časovno omejena, in sicer na 14 ur (oz. 840 minut) na teden. Vašo porabo časovne kvote lahko kadarkoli preverite na informacijskem terminalu.

Koliko stane izposoja električnega kolesa? Uporabnik sistema BiKe se lahko odloča med naslednjima opcijama:

  • letna članarina znaša 25 EUR (velja od 1. 1. do 31. 12. v tekočem letu),
  • na voljo je tudi mesečna članarina v višini 5 EUR.

Maj 2022

Aktivnosti na projektu Kolesarska veriga na podeželju so v zaključni fazi. E- kolesa so bila dobavljena že jeseni 2021, žal pa se je zavleklo pri integraciji sistemov za izposojo koles. V projekt je vključenih kar 11 Lokalnih akcijskih skupin oziroma 29 občin in vključeni belokranjski občini Črnomelj in Semič si prizadevamo, da bomo z izposojo koles pričeli ob Jurjevanju.

Junij 2022

Odprtje in predaja namenu sistema BiKe za avtomatizirano izposojo električnih koles pred Črnomaljskim gradom. 

286135877_953363768668286_6536403011645135615_n.jpg    Bicikli_001_m.jpg   Bicikli_002_m.jpg    Bicikli_003_m.jpg   Registriraj_se_preko_mobilne_aplikacije_MOBILN.SI_izberi_nakup_ra__una_in_se_registriraj_mo__na_je_letna___lanarina___DBK_Bike_Sezonski_25eur_____velja_eno_leto_od_dneva_nakupa__in_mese__na___lanarina

Foto: Jani Pavlin


Glavne aktivnosti projekta so predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«, vzpostavljeni integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo, oblikovanje celostne grafične podobe ter izdelava promocijskih elementov.
Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (12) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (29) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja.
Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.
Z promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.

S certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.

Povezave:
- Program razvoja podeželja - PRP: https://skp.si/program-razvoja-podezelja-2014-2020-do-2022
- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Veriga_na_pode__elju.png