Namen investicije je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti NMP in laboratorijske dejavnosti na območju, ki ga pokriva ZD Črnomelj ter tako prispevati k dvigu kakovosti zdravstvenih storitev in h krepitvi javnozdravstvene vloge ZD Črnomelj.

Cilj projekta je dozidava ZD Črnomelj, natančneje:

− izgradnja prizidka k objektu ZD Črnomelj, etažnosti P+1+2, skupne neto tlorisne površine približno 550 m² (v pritličju za dejavnost NMP in v nadstropju za laboratorijsko dejavnost, v drugem nadstropju za pomožne zdravstvene dejavnosti),

− zunanja ureditev okolice ZD Črnomelj,

Pričetek projekta: 2022
Predviden zaključek projekta: 2024

Ocena investicije:

2.450.000 EUR

Ocenjena vrednost sofinancerskih sredstev:

Ministrstvo za zdravje – 1.451.600,00 EUR

Lastna sredstva Občine Črnomelj: 518.274,24 EUR

Občina Semič: 80.125,76 EUR
ZD Črnomelj: 400.000,00 EUR

STANJE 

V izdelavi je PZI dokumentacija s popisi del, katera bo dokončana konec maja 2023. V avgustu 2022 je bila podana tudi vloga za pridobitev nepovratnih sredstev s strani EKO Sklada. Investicija se načrtuje v letih 2024/25 in se pričakuje, da bo v večini sofinancirana s strani države zaradi reorganizacije primarne mreže zdravstvene dejavnosti.