Skoči na vsebino
v Občini Črnomelj Lokalne volitve 2022
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Občinski podrobni prostorski načrt Semiška cesta

Status: veljaven

Območje OPPN Semiška cesta je locirano na SZ delu mesta Črnomelj, na vstopu v mestu, ob cesti Novo mesto–Črnomelj. Območje predstavlja grajeni prostor mesta nad železniško progo.

Območje urejanja OPPN obsega naslednje zemljiške parcele in dele zemljiških parcel, na katerih se izvedejo načrtovane prostorske ureditve: del 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/5, 816/1, 816/2, 816/3, 816/4, 816/5 in del 1135/6, vse k.o. Črnomelj. Območje OPPN meri cca. 1,43 ha. 

S tem OPPN se na območju dela mesta Črnomelj načrtuje ureditev:

  • območja za stanovanjsko gradnjo,
  • območja zelenih površin,
  • pripadajočih zunanjih površin in
  • gospodarske javne infrastrukture.