Skoči na vsebino
Kam v občini Črnomelj v Občini Črnomelj leto domovine 2024 LETO DOMOVINE 2024
Logotip Občine Črnomelj
Gumb išči | 

Zapri iskalnik

Aktualni razpisi

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Datum objave: 23. 7. 2020
Rok za prijavo: 31. 12. 2024 do 23.59
Področje: Gozdarstvo
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Kredit v višini od 10.000,00 € do 10.000.000,00 €. Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.

Mikroposojila za MSP (MSP mikro)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Financiranje 100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV.

Lastniško in kvazi lastniško financiranje

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Financiranje
Program omogoča dve obliki financiranja: konvertibilno posojilo ali naložbo v lastniški kapital.

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV.

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Urban razvoj
Cilj je podpreti urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih.

Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Cilj je podpreti razvoj, raziskave in inovacije podjetja in omogočiti nadaljnje uspešno delovanje tudi v času epidemije COVID-19.

Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Posojila
Cilj je podjetjem omogočiti poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih kot posledica epidemije COVID-19.

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Urban razvoj
Cilj je podpreti urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih.

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE)

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za prijavo: Do porabe sredstev.
Področje: Energetska prenova
Cilj je podpreti celovite energetske prenove javnih stavb ter s tem prispevati k pozitivnim spremembam v porabi energije v vseh sektorjih.

Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja

Področje: Lokalni razvoj
Skupna spletna stran projektov za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja.

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Datum objave: 7. 3. 2022
Rok za prijavo: 31. 12. 2022 do 12.00
Področje: Obnova gozda.
Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov...

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti

Datum objave: 23.12.2022
Rok za prijavo: 18. 11. 2024 do 23.59
Področje: Celovita prenova stavb.
Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki...

Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov

Datum objave: 13. 1. 2023
Rok za prijavo: 13. 1. 2025 do 23.59
Področje: Energetsko učinkoviti sistemi.
Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo v stavbah, ki so sicer že energetsko...

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026

Datum objave: 1. 3. 2024
Rok za prijavo: 10. 2. 2025 do 23.59
Področje: Samooskrba na javnih stavbah
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo...

30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Datum objave: 1. 3. 2024
Rok za prijavo: 22. 5. 2024 do 14.00
Področje: Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
Cilji operacije so zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, sekvestracija ogljika ter povečanje organske mase v tleh.

JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

Datum objave: 1. 3. 2024
Rok za prijavo: 22. 5. 2024 do 14.00
Področje: Naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo.
Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023.

JR Razvojni projekt – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju št. 303-35/2024

Datum objave: 12. 4. 2024
Rok za prijavo: 3. 6. 2024 do 15.00
Področje: Napredne tehnologije v izobraževanju.
Namen javnega razpisa je preučiti, preizkusiti in predstaviti možnosti uporabe tehnologij navidezne, obogatene in razširjene resničnosti v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, z namenom...

Javni razpis Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT (kratica javnega razpisa: JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba)

Datum objave: 15. 3. 2024
Rok za prijavo: Rok za oddajo vlog je 15. 5. 2024.
Področje: Digitalna preobrazba gospodarstva
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za mikroelektroniko in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IPCEI ME/CT) pri izvedbi raziskovalno...

1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

Datum objave: 12. 4. 2024
Rok za prijavo: 26. 7. 2024 do 14.00
Področje: Agromelioracije.
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih.

JR IPCEI CIS NOO - Javni razpis za spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS

Datum objave: 26. 4. 2024
Rok za prijavo: 21. 6. 2024 do 23.59
Področje: Podjetništvo.
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za skupno evropsko infrastrukturo podatkov in storitev – projekt naslednje generacije infrastrukture...

7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

Datum objave: 7. 6. 2024
Rok za prijavo: 30. 11. 2025 do 12.00
Področje: Odprava škode in obnova gozdov.
Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov...

Javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda

Datum objave: 14. 6. 2024
Rok za prijavo: 15. 7. 2024 do 15.00
Področje: Digitalne kompetence.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta razvoja računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov za doseganje operativnih ciljev kurikuluma za vrtec oz. operativnih ciljev učnih...

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026

Datum objave: 21. 6. 2024
Rok za prijavo: 14. 8. 2024 do 23.59
Področje: Električna energija.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih srednje velikih nazivne moči med 0,2 in 10 Megavatov in velikih nazivne moči nad 10 Megavatov naprav za...

2. javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Datum objave: 28. 6. 2024
Rok za prijavo: 21. 7. 2024 do 23.59
Področje: Gradnja nove infrastrukture.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje objektov, katerih namen je zagotoviti varno okolje bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Sofinancira se gradnja (gradbena, obrtniška in...

JAVNI RAZPIS URE in razogljičenje v industriji (JR URE-RvI)

Datum objave: 12. 7. 2024
Rok za prijavo: 15. 10. 2024
Področje: Učinkovita raba energije.
Namen javnega razpisa je spodbujanje naložb v ukrepe učinkovite rabe energije in razogljičenje v industriji, s čimer se doseže prihranke pri porabi energije in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov.

Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud fizičnim osebam za električna vozila

Datum objave: 12. 7. 2024
Rok za prijavo: 30. 11. 2026 do 23.59
Področje: Električna vozila.
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za naložbe v nakup novih ali rabljenih vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil,...

Vir: https://eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni