Datum objave

1. 6. 2023 do 07:00

Rok za prijavo

15. 9. 2023

 

Na območju občine Črnomelj se je problematika neskladnih in nelegalnih gradenj pokazala že v postopku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta leta 2018, ko je bilo sprejeto večje število vlog za spremembo občinskega prostorskega načrta. Sprejetih je bilo tudi veliko vlog za legalizacijo nelegalno oz. z gradbenim dovoljenjem neskladno zgrajenih objektov, predvsem na vinogradniških območjih.

Gradbeni zakon definira nelegalni objekt kot objekt, ki se gradi ali ki je zgrajen brez pravnomočnega oziroma dokončnega gradbenega dovoljenja. Neskladni objekt pa kot objekt, ki ima pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem.

Pri podrobnem pregledu in analizi teh podatkov je bilo ugotovljeno, da pri spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta ni bilo mogoče najti skupnih rešitev za sanacijo oz. legalizacijo vseh pobud. Opravljeni so bili tudi terenski ogledi, na katerih je bilo ugotovljeno, da je na vinogradniških in drugih območjih še veliko več nelegalnih oz. neskladno zgrajenih objektov, kar pa ni samo v nasprotju z zakonodajo, ampak v večini tudi negativno vpliva na podobo kulturne krajine in naselij.

Iz navedenih razlogov in želje po bolj urejenem prostoru se je Občina Črnomelj odločila, da bo pristopila k pripravi Podrobnega prostorskega načrta za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj na območju stavbnih zemljišč v občini Črnomelj (v nadaljevanju: Sanacijski OPPN). S Sanacijskim OPPN želi občina za tiste nedovoljene gradnje, za katere bodo investitorji izkazali interes za njihovo legalizacijo, vzpostaviti ustrezne pogoje za sanacijo in načrtovati sanacijske ukrepe, na podlagi katerih bo zanje mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje.

Predmet Sanacijskega OPPN-ja bodo nelegalne in z gradbenim dovoljenjem neskladne gradnje, ki ležijo na območju stavbnih zemljišč v občini Črnomelj. S Sanacijskim OPPN namreč ni možno spreminjati namenske rabe prostora.

Sanacijski OPPN tudi ni namenjen objektom daljšega obstoja, ki jih je mogoče legalizirati skladno z Gradbenim zakonom.

Objekti daljšega obstoja so objekti zgrajeni pred 1. 1. 2005 (prizidan, nadzidan, rekonstruiran, spremenjena namembnost), ki od tega datuma do danes obstajajo v bistveno enakem obsegu (tlorisnih in višinskih gabaritih, etažnosti) in bistveno enaki namembnosti.

Skupni strošek izdelave Sanacijskega OPPN bodo sorazmerno bremenili lastnike neskladnih in nelegalnih gradenj, ki bodo podali predmetne pobude. Po zaključku javnega poziva in pregledu pobud bo predvidoma v začetku oktobra 2023 v prostorih Občine Črnomelj organiziran uvodni sestanek skupaj z izbranim pripravljavcem akta.

Rok za oddajo pobud je 15. 9. 2023.

Pobude za pripravo Sanacijskega OPPN oddate na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Občine Črnomelj. Oddate ga lahko osebno na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj v času uradnih ur oz. pobude lahko posredujete tudi pisno na isti naslov ali po elektronski pošti na naslov .

Za več informacij smo vam na voljo. 

Kontaktna oseba:

Brigita Starešinič (tel. 07 30 61 125 ali e-naslov )


Obrazci