Zaposleni

Uradne ure za poslovanje s strankami                Poslovni čas

Ponedeljek od 7.30 do 14.30
Sreda od 7.30 do 16.30
Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10.00 in 11.00 ni uradnih ur.

  Ponedeljek  od 7.30 do 15.00
Torek od 7.30 do 15.00
Sreda od 7.30 do 17.00
Četrtek od 7.30 do 15.00
Petek od 7.30 do 13.00

V sprejemni pisarni občinske uprave se pošta v fizični obliki sprejema vse poslovne dni v poslovnem času občinske uprave.

Naslov:Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Telefon:07 306 11 00
Faks:07 306 11 30
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


 DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

NEDIČ OREŠIČ DanijelaKABINET ŽUPANA

Strokovne, upravne in administrativne naloge področjih: strokovna, organizacijska, koordinativna in administrativno-tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov in direktorice občinske uprave, informiranje javnosti, organizacija in skrb za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine, mednarodno in medobčinsko sodelovanje, protokol.

FABJAN Bernarda, vodja kabineta župana, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
VUKČEVIČ Darja


 

ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Upravne in strokovne naloge na področjih: normativno pravne akte za organe občine, kadrovske zadeve občinske uprave in občinskega sveta, lokalne volitve, strokovne, administrativne, pomožne in tehnične dejavnosti za občinsko upravo in organe občine, premoženjsko pravne zadeve, pravne zadeve, pravno pomoč in svetovanje občinski upravi in organom občine pri delu ter sestavi splošnih in posamičnih aktov ter pri izvajanju materialnih in procesnih predpisov, upravni postopek na drugi stopnji, dostop od informacij javnega značaja, krajevne skupnosti, gospodarjenje z občinskim premoženjem, s katerim razpolagajo organi občine in občinska uprava, naloge glavne pisarne (sprejemna pisarna, vložišče in arhiv), naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov in opreme občinske uprave, zaščita in reševanje, varstvo pred naravnimi nesrečami, varstvo pred požarom, gasilstvo in obrambni dokumenti, splošne zadeve.

NOVAK JANŽEKOVIČ Slavica, vodja oddelka
HITI Antonija
JAKŠA Tatjana
PLUT Katarina
RAMUTA Tanja
WEISS Jože

Sprejemna pisarna:

KOPLAN Anica
MUŠIČ Monika
SELAK TanjaODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

Upravne in strokovne naloge na področjih: urejanje prostora, prostorski razvoj in načrtovanje, prostorski ukrepi, zbirke prostorskih podatkov, prostorski akti, posegi v prostor, opremljanje zemljišč za gradnjo, odmera komunalnega prispevka in odmera nadomestila za stavbna zemljišča, varovanje okolja, sanacijo posledic obremenitve okolja, sanacijo posledic naravnih nesreč, gospodarske javne službe (oskrba s pito vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, vzdrževanje občinskih cest, urejanje pokopališč, urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, urejanje javnih parkirišč, javna razsvetljava, preskrba s plinom), urejanje prometa in varnost v prometu, ohranjanje in varovanje stavbne (nepremične) kulturne dediščine, stanovanjsko gospodarstvo in poslovni prostori, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki se izvaja v okviru režijskega obrata znotraj oddelka.

KUNIČ Vinko, vodja oddelka
PRAŠIN KOLBEZEN Marija
BRUNSKOLE Mateja
JANJOŠ Srečko
KARIN BILIČIČ Željka
MODRINJAK Nina
POŽEK Gregor
ZAJC KristinaODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ PODEŽELJA

Upravne in strokovne naloge na področjih: pospeševanje gospodarskih dejavnosti, podjetništva in obrti, kmetijstvo,turizem, trgovina, razvoj podeželja in demografsko ogroženih območij, ohranjanje, varovanje in promocija naravnih vrednot in premične kulturne dediščine, skladen regionalni razvoj, sredstva strukturnih skladov EU, sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov EU, informatika občinskih organov in organov občine.

AUGUŠTIN Greta, vodja oddelka
ČRNIČ Marija Mojca
JAMŠEK Anita
PETEH Tanja
BRAJKOVIČ BožidarODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN JAVNE FINANCE

Upravne in strokovne naloge na področjih: osnovna in glasbena šola, predšolska vzgoja, izobraževanje odraslih, šport, socialno varstvo, kultura in knjižničarstvo, zdravstvena in lekarniška dejavnost, proračun in zaključni račun občine, premoženjsko bilanco občine, računovodske naloge za občinski proračun in druge proračunske uporabnike, občinske davke, takse in druge prihodke občine.

KOSTELEC PETEH Vladka
MIGALIČ Jože

Računovodstvo:

KLEVIŠAR Marina, vodja financ
ŠTULAC Vera
VRBANAC Anita
FABJAN Alenka

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.