OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet šteje 24 članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti.

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta, traja pa do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta.

Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu, predstavnik romske skupnosti pa po večinskem sistemu.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potrebne drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.

Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi poročila komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.

Ko občinskemu svetu preneha mandat, preneha tudi članstvo imenovanim predstavnikom občinskega sveta v vseh občinskih organih.

pdfPoslovnik Občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/2013)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=115398#!/Poslovnik-Obcinskega-sveta-Obcine-Crnomelj

pdfStatut Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=105478#!/Statut-Obcine-Crnomelj

pdfSpremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 24/2014)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=116935#!/Spremembe-in-dopolnitve-Statuta-Obcine-Crnomelj

pdfSpremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 66/2016)
http://www.uradni-list.si/1/content?id=128019#!/Spremembe-in-dopolnitve-Statuta-Obcine-Crnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.