Zaposleni

 

 

Uradne ure za poslovanje s strankami                Poslovni čas

Ponedeljek od 8.00 do 14.30
Sreda od 8.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11.00 in 12.00 ni uradnih ur.

  Ponedeljek  od 7.30 do 15.00
Torek od 7.30 do 15.00
Sreda od 7.30 do 17.00
Četrtek od 7.30 do 15.00
Petek od 7.30 do 13.00

 

Naslov:Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Telefon:07 306 11 00
E-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


 


DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

NEDIČ OREŠIČ Danijela


 

KABINET ŽUPANA

FABJAN Bernarda, vodja kabineta

VUKČEVIČ Darja

HITI Antonija

Strokovne, upravne in administrativne naloge področjih: strokovna, organizacijska, koordinativna in administrativno-tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov in direktorice občinske uprave, odnosi z javnostmi, komuniciranje z mediji, organizacija in skrb za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine, mednarodno in medobčinsko sodelovanje, protokol.


 

PROJEKTNA PISARNA

JAMŠEK Anita, vodja

AUGUŠTIN Greta

KUNIČ Vinko

PRAŠIN KOLBEZEN Marija


 

ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

NOVAK JANŽEKOVIČ Slavica, vodja oddelka

PLUT Katarina

RAMUTA Tanja

JAKŠA Tatjana

WEISS Jože

BLAŽIČ Anica

KUZMA Maja

TOMEC Nina (trenutno odsotna)

Upravne in strokovne naloge na področjih: normativno pravne akte za organe občine, kadrovske zadeve občinske uprave in občinskega sveta, lokalne volitve, strokovne, administrativne, pomožne in tehnične dejavnosti za občinsko upravo in organe občine, premoženjsko pravne zadeve, pravne zadeve, pravno pomoč in svetovanje občinski upravi in organom občine pri delu ter sestavi splošnih in posamičnih aktov ter pri izvajanju materialnih in procesnih predpisov, upravni postopek na drugi stopnji, dostop od informacij javnega značaja, krajevne skupnosti, gospodarjenje z občinskim premoženjem, s katerim razpolagajo organi občine in občinska uprava, naloge glavne pisarne (sprejemna pisarna, vložišče in arhiv), naloge v zvezi z vzdrževanjem prostorov in opreme občinske uprave, zaščita in reševanje, varstvo pred naravnimi nesrečami, varstvo pred požarom, gasilstvo in obrambni dokumenti, splošne zadeve.

Sprejemna pisarna

SELAK Tanja

MUŠIČ MALOVRH Monika (trenutno odsotna)


 

ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR IN GOSPODARSTVO

KARIN BILIČIČ Željka, vodja oddelka

POŽEK Gregor

JANJOŠ Srečko

ZAJC Kristina

KOBETIČ Maja

PETEH Tanja

ČRNIČ Mojca

ŠUŠTARIČ Špela

BRAJKOVIČ Božidar

BRUNSKOLE Mateja

Upravne in strokovne naloge na področjih: urejanje prostora, prostorski razvoj in načrtovanje, prostorski ukrepi, zbirke prostorskih podatkov, prostorski akti, posegi v prostor, opremljanje zemljišč za gradnjo, odmera komunalnega prispevka in odmera nadomestila za stavbna zemljišča, varovanje okolja, sanacijo posledic obremenitve okolja, sanacijo posledic naravnih nesreč, gospodarske javne službe (oskrba s pito vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, vzdrževanje občinskih cest, urejanje pokopališč, urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, urejanje javnih parkirišč, javna razsvetljava, preskrba s plinom), urejanje prometa in varnost v prometu, ohranjanje in varovanje stavbne (nepremične) kulturne dediščine, stanovanjsko gospodarstvo in poslovni prostori, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki se izvaja v okviru režijskega obrata znotraj oddelka. Upravne in strokovne naloge na področjih: pospeševanje gospodarskih dejavnosti, podjetništva in obrti, kmetijstvo,turizem, trgovina, razvoj podeželja in demografsko ogroženih območij, ohranjanje, varovanje in promocija naravnih vrednot in premične kulturne dediščine, skladen regionalni razvoj, sredstva strukturnih skladov EU, sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov EU, informatika občinskih organov in organov občine.


 

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

POTOČAR Tamara, vodja oddelka

KOSTELEC PETEH Vladka

MIGALIČ Jože

FABJAN Alenka

Upravne in strokovne naloge na področjih: osnovna in glasbena šola, predšolska vzgoja, izobraževanje odraslih, šport, socialno varstvo, kultura in knjižničarstvo, zdravstvena in lekarniška dejavnost.


 

ODDELEK ZA JAVNE FINANCE

Računovodstvo

KLEVIŠAR Marina

VRBANAC Anita

POPIT Erika

Proračun in zaključni račun občine, premoženjsko bilanco občine, računovodske naloge za občinski proračun in druge proračunske uporabnike, občinske davke, takse in druge prihodke občine.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.