Kmalu obnovljen vodovod v Purgi – krak Veselič

 • 30 November 2021 |

Torek, 30. november - V teku je obnova okoli 135 m vodovoda v Purgi – krak Veselič. Dela izvaja JP Komunala Črnomelj in končana bodo predvidoma do konca decembra.

Vrednost investicije je nekaj manj kot 50.000 EUR, sredstva pa so zagotovljena v občinskem proračunu.

Obvestilo Občine Črnomelj o aktualnih razmerah glede korona virusa

 • 26 November 2021 |

Spoštovane občanke in občani,

število aktivno okuženih oseb v občini Črnomelj konstantno narašča že od začetka oktobra, ko je bilo okuženih 62 oseb do danes, ko imamo 353 okuženih oseb, kar je največ v celotnem času od pojava prve okužbe.

V spodnjem grafu je razvidno gibanje aktivno okuženih oseb v Sloveniji in občini Črnomelj preračunano na 100.000 prebivalcev skozi celotno obdobje epidemije. V Sloveniji se je število okuženih pričelo zmanjševati, v naši občini pa raste še naprej.

Graf

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil model švicarskega sira, ki dobro ponazarja nujnost upoštevanja ukrepov:

Model švicarskega sira

Model predstavlja več plasti (rezin), ki skupaj dokazano preprečujejo širjenje koronavirusa. Poteka na dveh ravneh odgovornosti:

 • osebna odgovornost: vzdržujemo medosebno razdaljo, ob prvih znakih bolezni ostanemo doma, uporabljamo zaščitno masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, ne dotikamo se obraza, čim manj časa se zadržujmo v gneči;
 • družbena odgovornost: dosledno upoštevamo ukrep hitrega testiranja in sledenja, prezračujemo prostore, spremljamo vladne ukrepe in finančno podporo, spoštujemo ukrepa karantene in izolacije, cepimo se.

Za uspešno zmanjšanje števila okuženih je potrebno upoštevati čim več sprejetih ukrepov. Izvajanje samo enega ukrepe ne zadostuje.

Ostanite zdravi. 

Postaja za električna kolesa v mestnem jedru Črnomlja

 • 26 November 2021 |

Petek, 26. november - Občina Črnomelj je v sklopu projekta Kolesarska veriga na podeželju postavila postajo za izposojo koles, ki bo opremljena z električnimi kolesi. Z izposojo koles začnemo predvidoma naslednje leto aprila, takoj ko bodo primerne temperature.

Vrednost investicije v naši občini je znašala 27.500 EUR od tega je nekaj več kot 19.000 EUR odobrenih sofinancerskih sredstev s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in okoli 8.300 EUR iz proračuna Občine Črnomelj.

Občina Črnomelj je s posameznimi drugimi občinami na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine pristopila k projektu sodelovanja s ciljem vzpostavitve kolesarske verige na podeželju. Namen projekta je postaviti postaje z električnimi kolesi in narediti kolesarsko povezavo na podeželju od Gorenjske do Bele krajine. Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi.

Veriga na podeželju

Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine opozarja glede parkiranja na označenem parkirnem prostoru za invalide

 • 25 November 2021 |

Četrtek, 25. november - Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine pri nadzoru parkirnih mest označenih za invalide ugotavlja, da vozniki te prometne signalizacije kljub rednemu nadzoru redarstva ne upoštevajo. Invalidi v prometu so posebno rizična skupina voznikov, zato jim je potrebno posvetiti dodatno pozornost v prometu, predvsem pa jim omogočiti parkiranje na mestih, ki so rezervirana za njih.

Na mestih za invalide je dovoljeno parkirati le z veljavno parkirno karto za invalide, ki pa mora biti prosto vidna skozi vetrobransko steklo vozila. Navedeno karto lahko uporablja le invalid, kateremu je karta izdana oz. spremljevalec, ki vozi in spremlja invalida.

V izogib izrekanja visoke globe pozivamo voznike, da dosledno upoštevajo prometno signalizacijo glede parkiranja na mestu rezerviranem za invalide.

Globa za parkiranje na mestih za invalide znaša 200 €.

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj – tretja sprememba (SD OPN 3)

 • 25 November 2021 |

Občina Črnomelj pripravlja spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj- tretja sprememba (v nadaljevanju: SD OPN 3). Prostorski akt se pripravlja po postopku, predpisanem z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list, št. 36/2018).

Predmet načrtovanja SD OPN 2 so vsebine, ki obsegajo:

a) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi že prejetih razvojnih potreb, ki jih v času priprave SD OPN 2 ni bilo več mogoče obravnavati ter druge nove razvojne potrebe in pobude,
b) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi konceptov urejanja naselij v Krajevni skupnosti Petrova vas,
c) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
d) vsebine s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
e) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov,
f) implementacije že izdelanih strokovnih podlag ter izdelavo drugih študij, druge strokovne podlage, ipd.

Osnutek prostorskega akta je bil izdelan oktobra 2020. Pripravljavec je dne 12. oktobra 2020 pozval nosilce urejanja prostora, da na podlagi 47. a člena ZPNačrt predložijo prvo mnenje. Na podlagi izdanih prvih mnenje je Ministrstvo za okolje in prostor dne 25. 01. 2021 izdalo odločbo št. 35409-266/2020-2550/9, na podlagi katere je v postopku priprave in sprejemanja SD OPN 3 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave. Iz tega razloga je bilo v postopku izdelano Okoljsko poročilo, ki ga je izdelal AD SVETOVANJE - Anes Durgutović s.p. in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja, ki ga je izdelal Eranthis, Maja Divjak Malavašič, s.p.. Ob upoštevanju predlaganih okoljskih omilitvenih ukrepov so bile prostorske rešitve osnutka v juliju 2021 dopolnjene v dopolnjeni osnutek SD OPN 2.

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi drugega odstavka 48. člena ZPNačrt v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in narave v septembru 2021 potrdilo ustreznost okoljskega poročila in sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje.
Po zaključku javne razgrnitve bo sledila priprava stališč do pripomb in predlogov, na podlagi katerih bo izdelan predlog SD OPN 3, ki bo v skladu z določili ZPNačrt posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj in pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti vplivov na okolje. Prva predstavitev SD OPN 3 Občinskemu svetu občine Črnomelj bo na seji decembra 2021. Po prejetju pozitivnih mnenj in odločbe o sprejemljivosti vplivov na okolje bo izdelan usklajen predlog SD OPN 3, ki bo posredovan v drugo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Črnomelj. Po sprejetju bo odlok o SD OPN 3 objavljen v uradnem glasilu in na spletni strani Občine Črnomelj.

1. Javno naznanilo 

 Javno naznanilo

2. Tekstualni del: 

 

3. Grafični izvedbeni del SD OPN 3 lahko pregledujete preko sistema PISO

4. Priloge: 

      a. pdf Priloga 7 - Usmeritev za postavitev in oblikovanje objektov

      b. pdfOkoljsko poročilo

      c. pdfDodatek k okoljskemu poročilu

5. Povzetek za javnost 

pdfPovzetek za javnost

 Vse ostale vsebine in priloge SD OPN 3 so na vpogled v času uradnih ur pri Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, v sobi št. 20. 

Svoje pripombe in predloge lahko lahko zapišete v spodnji obrazec in jih pošljete po pošti na naslov občine, fizično oddate v sprejemno pisarno občine ali skenirano pošljete na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

docxObrazec za pripombe in predloge

 

Odobrena sredstva za gradnjo OŠ Loka

 • 19 November 2021 |

Petek, 19. november - Z velikim zadovoljstvom sporočamo, da je Državni zbor na včerajšnji seji sprejel dopolnilni predlog k državnem proračunu, v katerem je Občini Črnomelj namenjenih 6,95 milijona evrov za težko pričakovano gradnjo Osnovne šole Loka v Črnomlju. Po večletnih prizadevanjih in administrativnih usklajevanjih ter izzivih, s katerimi se je Občina Črnomelj srečevala pri pridobivanju potrebnih zakonsko usklajenih dokumentov za izgradnjo nove Osnovne šole Loka Črnomelj, nam je uspelo.

V naslednjem letu se bo pričela gradnja nove šole kar bo ena izmed največjih investicij v šolstvo pri nas in v Sloveniji. Celotna investicija bo znašala okoli 12 milijonov evrov. Od tega bo Vlada RS sofinancirala okoli 6,95 milijona evrov, od EKO sklada pričakujemo okoli 1,4 milijona evrov, občina Črnomelj pa bo prispevala preostanek. Občina bo v kratkem objavila odločitev o oddaji naročila, temu sledi podpis pogodbe z izbranim izvajalcem.

Občina je v času usklajevanj že zagotovila vse potrebno, da bo pouk med gradnjo potekal nemoteno in v skladu s šolskimi potrebami.

»V času usklajevanj in pridobivanja potrebnih dokumentov smo si prizadevali za izgradnjo sodobne šole z najvišjo ravnijo kvalitete, kar je glede na velikost projekta zahtevalo ogromno usklajevanj in dogovarjanj s pristojnimi na državni ravni. Občutki ob odobritvi sredstev so toliko bolj zadovoljivi, saj smo tako na lokalni kot državni ravni dosegli politično modrost. Moram pohvaliti zaposlene v občinski upravi, ki so združili moči in pripravili ta zahteven projekt. Verjemite, da smo glede na administrativne prepreke in izzive morali marsikatero popoldne preživeti v prostorih Občine in opraviti številna potovanja v prestolnico. Nedvomno je bila tukaj pomembna tudi komunikacija in sodelovanje vodstva šole in sveta zavoda,« izpostavlja Andrej Kavšek, župan občine Črnomelj.

Novinarska konferenca projekta Čredniška pot

 • 19 November 2021 |

V petek, 19. novembra, je preko spleta potekala novinarska konferenca projekta pod akronimom Čredniška pot. Svoje aktivnosti so predstavili vsi partnerji - direktorica vodilnega partnerja RIC Bela krajina Barbara Papež Lavrič, župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek, direktor Krajinskega parka Kolpa Boris Grabrijan in predstavnica Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi Petra Madronič.

Projekt »Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini«, z akronimom Čredniška pot, se je začel izvajati januarja 2020 na območju Poljanske doline ob Kolpi. Sofinanciran je s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Projekt vodi RIC Bela krajina s projektnimi partnerji Občino Črnomelj, Krajinskim parkom Kolpa in Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi.

Z izvedbo projekta želimo partnerji obiskovalcem približati pomen vodnih virov z individualnim ogledom in na interaktivni način predstaviti njihovo zgodovinsko in kulturno vlogo. Eden od ciljev je bil tudi raziskati in predstaviti bogato favno na širšem območju ekstenzivnih pašnikov, suhih travnikov in visokodebelnih sadovnjakov v Krajinskem parku Kolpa. To je tudi doslej najobširnejša tovrstna raziskava na območju Bele krajine.
Projekt se je zaradi obširnega dela in časovnega razpona (21 mesecev izvedbe) razdelili na dve fazi izvajanja.

V prvi fazi projekta, ki je bila zaključena v januarju 2021, sta bili urejeni startna in končna točka tematske poti (večnamenska športna površina) in posamezni elementi poti. Izvedena so bila zahtevna gradbena dela: obnova opornega zidu, dostopne poti ter kamnitih korit za napajanje živine, obnova naravne vrednote - izvirne jame Peč ter ureditev obstoječih tribun in lesene shrambe na športnem igrišču. Vse navedene ureditve si je mogoče ogledati v Starem trgu ob Kolpi. Na sami trasi Čredniške poti pa sta ob Deskuvsko – Kovačevskem kalu, nameščeni klopi za sprostitev v naravi.
Opravljena je raziskava o čredništvu in vodnih virih na območju Poljanske doline, nakup opreme za izvajanja monitoringa žuželk in shranjevanje zbirk. Za predstavitev rezultatov raziskave o čredništvu je bil izveden medgeneracijski dogodek »Pastirji smo bili«, skozi on-line dogodek »Od paše do izdelka« pa so bili predstavljeni tradicionalni postopki pridelave surovine in izdelkov iz naravne volne.

V drugi fazi projekta, od februarja do decembra 2021, je bila izdelana zloženka o pomenu vodnih virov v Poljanski dolini in o zgodovini pašništva, za osnovne šole pa so bili izdelani učni listi, ki so objavljeni na spletni strani Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi. Na terenu se je z usmerjevalnimi oznakami označilo novo nastalo Čredniško pot in se jo opremilo s štirimi informativnimi tablami s QR kodami na ključnih točkah pohoda (pri izviru Peč in dve na večnamenskem igrišču v Starem trgu ob Kolpi ter eno ob Deskuvsko - Kovačevskem kalu). Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi je nadgradilo spletno stran z informacijami o poti, vodnih virih in o pastirskih zgodbah. Dodani so tudi zvočni zapisi, ki so povezani s QR kodo na terenu.

Izdelana je tudi zloženka o raziskavi in pomenu žuželk v Poljanski dolini ter 6 informativnih tabel, ki bodo del potujoče razstave. Stalno pa bodo razstavljene v urejenem prostoru v Centru za doživljanje biodiverzitete v Grdunih.

Končna celotna vrednost operacije znaša 141.658,44 € z DDV, od katerih bo v višini 95.981,48 €. sofinancirano s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Razlika od upravičenih stroškov in DDV pa je lastni delež projektnih partnerjev. Glede na zaznane potrebe so bile izvedene tudi dodatne investicije, ki v projektu niso bile načrtovane. Investicijska sredstva sta v celoti zagotovila partnerja Občina Črnomelj in Krajinski park Kolpa, RIC Bela krajina je skrbel za vodenje projekta, KD Stari trg ob Kolpi pa je svoj delež prispevalo v obliki vloženega dela.

Posnetek zaslona 2021 11 19 130727  

NIJZ o preventivnih ukrepih in cepivih proti Covid-19

 • 18 November 2021 |

Četrtek, 18. november - Nacionalni inštitut za javno zdravje vabi k ogledu strokovnih vsebin, ki so nastale v sodelovanju z različnimi strokovnjaki. Okužbe s koronavirusom se širijo vse hitreje, zato je pomembno, da smo ozaveščeni in dosledno upoštevmo vse ukrepe. 

Kako se izogniti okužbi in bolezni COVID-19, prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=n3XjSiD71h4&t=2s 

Kaj lahko sami storimo za preprečevanje okužbe s COVID-19?, prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=gs-nCPaIrJw 

Cepljenje proti COVID-19, prim.doc.dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=hfuG40y4rxM&t=21s 

Kako to, da je bilo cepivo proti COVID-19 tako hitro razvito?, prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=wx4FpCZNGqg 

Kaj želimo doseči s cepljenjem proti COVID-19?, prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=UXDO77EdE4A 

Ali so cepiva proti COVID-19 varna?, prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=rKyeNeOscn0 

Kaj je kolektivna imunost?, prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=dMzf6Vr5K-s
 
COVID-19: splošni preventivni ukrepi, prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=goeAPv1lEBc 

COVID-19: simptomi in znaki, prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=MUvPGYnV6pU 

COVID-19: inkubacija, prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=BjakcLuMDmk 

COVID-19: potek bolezni, prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=nZKmdLUgiK4 

COVID-19: pogoji, ki morajo biti izpolnjeno za prenos in načini prenosa okužbe, prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.: https://www.youtube.com/watch?v=blx35igADug 

V času ob trenutnih razmerah sta še posebej dobrodošla solidarnost in prostovoljstvo

 • 17 November 2021 |

Sreda, 17. november - Skupaj so stopile prostovoljke kvačkarice, ki jih je z nabavo volne podprla tudi Občina Črnomelj. Pod idejnim vodstvom Irene Križman namreč izdelujejo odejice za starostnike, ki jih bodo v decembru predale Domu starejših občanov Črnomelj.

Smo v času ko je povezovanje in pomoč eden drugemu izrednega pomena. Bodimo sočutni, odgovorni in spoštljivi. 

Kaj nastaja izpod pridnih rok kvačkaric si lahko ogledate v fotografijah. 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.