OBVESTILO ZA UPORABNIKE PARKIRIŠČ V ČRNOMLJU

 • 24 Junij 2020 |

 

Zato pozivamo občane k pozornosti in upoštevanju prometne signalizacije, ki velja na posameznem parkirišču v mestu Črnomelj.

Spremembe parkirnega režima so na sledečih parkiriščih:

1- ČASOVNA OMEJITEV PARKIRANJA DO 2 URI na parkiriščih:

• Kobetičev grad (pri Kavarni)
• Parkirišče Muller (pod OŠ Mirana Jarca na Kolodvorski cesti)
• Parkirišče pri »Beli hiši« (pri bivši policiji)

2- Plačilo parkirnine na parkomatih ostane na istih parkiriščih kot do sedaj (Trg svobode-parkirišče Grad in Posojilnica) med 7.00 in 15.00 uro, s spremembo da je 1. ura parkiranja brezplačna, za vsako nadaljnjo uro pa je potrebno plačati 1 eur. Plačilo parkirnine se lahko izvede klasično na parkomatu. V slednjem primeru mora voznik v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla na vidnem mestu pustiti listek iz parkomata. Tudi v primeru enournega brezplačnega parkiranja!

Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, v lasti ali uporabi Občine Črnomelj, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev, se lahko izkazuje tudi s parkirno dovolilnico, ki je nameščena v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila. Parkirna dovolilnica omogoča daljše časovno parkiranje. Dovolilnice so mesečne in letne. Letna dovolilnica se izda za tekoče koledarsko leto. Z vsakim koledarskim letom upravičenec zaprosi za novo dovolilnico.

Brezplačno parkiranje je v Črnomlju omogočeno na Majerju pri bivši vojašnici in pri akvaduktu ter na bivšem Belsadu, v popoldanskem času, sobotah, nedeljah in praznikih, pa tudi na parkiriščih na katerih je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev.

S 1.7. 2020 bomo začeli z nadzorom parkirnega režima po novem odloku. Občani si lahko pridobijo letne ali mesečne parkirne dovolilnice po novih pogojih iz odloka. S sprejemanjem vlog za izdajo dovolilnic bomo začeli 1.6.2020, tako da si lahko pravočasno zagotovite svojo dovolilnico. Rok za izdajo odločbe za pridobitev dovolilnice je 30 dni (realno bo krajši), torej dovolilnice ne dobite takoj! Zato pravočasno predvidite svojo potrebo po parkirni dovolilnici.

Parkirna dovolilnica se lahko pridobi na podlagi Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj (Ur.l. št. 61/2020) in Sklepa župana, št. 007-0001/2020, z dne 13.5.2020, o določitvi višine parkirnine in cene parkirne dovolilnice.

Kdo so upravičenci do parkirnih dovolilnic po novem odloku:

(1) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno ali začasno bivališče na območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je časovna omejitev parkiranja in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje. Vsak prosilec mora pristojnemu organu predložiti izjavo lastnika bivališča pod kazensko odgovornostjo, v kateri potrjuje, da je oddana vloga edina vloga določene stanovanjske enote ter da so navedbe resnične. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto. Na eni dovolilnici se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti ali souporabi prosilca. Ob morebitni ugotovljeni zlorabi parkirne dovolilnice oziroma pravice do njene pridobitve se lastniku stanovanjske enote odvzame pravica do pridobitve nove dovolilnice do konca tekočega leta ter za naslednje koledarsko leto.

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

• veljavno prometno dovoljenje vozila, ki bo naveden na dovolilnici
• osebni dokument
• številko stanovanjske enote (št. stanovanja), dodeljene s strani GURSA
• izjava lastnika stanovanja (bivališča) - pdfIZJAVA 
• svojo davčno številko
• stanovalci z začasnim prebivališčem, morajo imeti s seboj tudi veljavno potrdilo o začasnem prebivališču

(2) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi poslovni subjekt zaradi izvajanja storitvene dejavnosti na območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je določena časovna omejitev in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. Posamezni poslovni subjekt lahko pridobi največ eno parkirno dovolilnico, na eni dovolilnici pa se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti prosilca.

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

• veljavno prometno dovoljenje vozila, ki bo naveden na dovolilnici
• Matično št. in davčno številko poslovnega subjekta

(3) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi zaposleni v določenem poslovnem subjektu, ki izvaja storitev dejavnosti ali posluje na določenem območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je določena časovna omejitev in poslovni subjekt ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. Zaposleni v določenem poslovnem subjektu lahko pridobi največ eno parkirno dovolilnico, na eni dovolilnici pa se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti prosilca. Vlagatelj pridobi pri delodajalcu potrditev o zaposlitvi. Če stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, je upravičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu.

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

• veljavno prometno dovoljenje vozila, ki bo naveden na dovolilnici
• osebni dokument
• potrdilo delodajalca o zaposlitvi
• davčno številko

Za vse dodatne informacije je na Občini Črnomelj kontaktna oseba: Kristina Zajc, tel. 306-11-31 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Postopek pridobitve parkirne dovolilnice:

- Vloga prosilca na Občini Črnomelj (vsa potrebna dokazila in izjave), plačilo upravne takse 22,60€ ;
- Občinska uprava vlagatelju izda odločbo;
- Vzdrževalec javnih parkirišč JP Komunala Črnomelj d.o.o. na podlagi izdane odločbe izda račun za ceno dovolilnice;
- Po plačilu zneska dovolilnice na podlagi izdanega računa upravičenec prejme dovolilnico.

Cena parkirne dovolilnice v conah 1, 2 in 4 za osebno vozilo, na parkirnih površinah v mestu Črnomelj kjer je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev parkiranja, za upravičenca znaša:

upravičenec letna najemnina mesečna najemnina
stanovalec na območju parkiranja 100 € 10 €
zaposleni na območju parkiranja 200 € 20 €
poslovni subjekt na območju parkiranja 400 € 40 € 

 

Cena parkirne dovolilnice v coni 3 za osebno vozilo, na parkirnih površinah v mestu Črnomelj kjer je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev parkiranja, za upravičenca znaša:

upravičenec letna najemnina mesečna najemnina
stanovalec na območju parkiranja 60 € 6 €
zaposleni na območju parkiranja 120 € 12 €
poslovni subjekt na območju parkiranja 240  € 24 € 

Za letno dovolilnico za leto 2020, se najemnina zmanjša sorazmerno z njeno veljavnostjo, torej bo izdana le za drugo polovico leta 2020, zato je cena polovična.
Letna ali mesečna najemnina se plača v enkratnem znesku pred izdajo dovolilnice.

Grafična priloga-območja za pridobitev dovolilnic

parkiranje

LEGENDA:

 • CONA 1; samo za stanovalce U. Mirana Jarca: U. Mirana Jarca, Kobetičev grad, Grad, Posojilnica
  - CONA 2 : Kobetičev grad, Grad, Posojilnica
  - CONA 3 : Ajdovo zrno, parkirišče Muller, Griček, Bela hiša, Kolodvorska cesta
  - CONA 4: Suhi most

pdfSklep 
pdfSprememba sklepa

Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2020«

 • 24 Junij 2020 |

Obveščamo vas, da je RC Novo mesto d.o.o.  23. 6. 2020 objavil Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2020«.

https://www.rc-nm.si/povabilo-spodbujanje-podjetniske-inovativnosti-na-obmocju-dolenjske-bele-krajine-v-letu-2020/

Predstavitev omenjenega Povabila bo letos izvedena v Metliki. Datum predstavitve bomo objavili naknadno.

ROK za oddajo vlog: sreda, 30.9.2020 do 14. ure.

Kontaktna oseba:
 s strani Občine Črnomelj: Tanja Peteh (07/30-61-122),
 s strani RC Novo mesto d.o.o.: Aleksej Metelko (030-304-303)

Župan sprejel najuspešnejše osnovnošolce

 • 23 Junij 2020 |

Torek, 23. junij - Župan je na Gričku pod lipami sprejel najuspešnejše osnovnošolce in najuspešnejše učence Glasbene šole Črnomelj. 

Devetim razredom je zaželel uspešno srednješolsko pot, ostalim pa čestital za dosežke in vsem skupaj zaželel še lepe počitnice. 

Iskrene čestitke vsem!

Zaključena 14. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

 • 19 Junij 2020 |

Petek, 19. junij - Občinski svet Občine Črnomelj se je včeraj sestal na 14. redni seji v Kulturnem domu Črnomelj. Svet je obravnaval 19 točk dnevnega reda. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 tudi tokrat sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Pred sejo so svetniki prisluhnili predstavitvi Mladih raziskovalcev Srednje šole Črnomelj, ki so predstavili ekološko stanje v občini s poudarkom na habitatu črnega močerila.

Župan je v uvodu občinske svetnike seznanil o aktivnostih občine, kjer je predstavil napredovanje prioritetnih projektov. Seja se je nadaljevala po dnevnem redu in med drugim so svetniki sprejeli
Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe, Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah, ki je podlaga za sprejem novega odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Črnomelj.

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., je ponovno izdelala Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitve obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v občini Črnomelj. Prva je bila narejena ob koncu leta 2019 in je vsebovala samo predračunske stroške, saj storitve v preteklosti niso izvajali. Zato so določene postavke znotraj elaborata zgolj grobo ocenili. Pri prvem sprejemanju elaborata, ki ni bil potrjen, na občinskem svetu so sklenili, da v najkrajšem možnem roku naredimo tudi elaborat obračunskih cen, s katerimi bomo preverili pravilnost predpostavk z dejanskimi stroški. Ponovno izračunana predračunska lastna cena zagotavljanja storitve 24 urne dežurne pogrebne službe znaša 258,56€ na pokojnika (brez 9,5% DDV).

Svetniki so se seznanili s poročilom Policijske postaje Črnomelj o stanju varnostnih razmer, s pojasnili ravnateljice Srednje šole Črnomelj glede stanja na šoli, s premoženjsko bilanco Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2019, poročilom dela Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine, oceno izvajanja Občinskega programa varnosti občine za leto 2019, z letnim poročilom JP Komunala Črnomelj 2019 in gospodarskim načrtom JP Komunala Črnomelj za leto 2020.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

JP Komunala Črnomelj obvešča: Obratovalni čas PCRO Vranoviči in Semič

 • 01 Junij 2020 |

"Skladno z odpravljanjem ukrepov za omejitev širjenja Covid 19 tudi se tudi na JP Komunala Črnomelj postopoma približujemo običajnemu režimu dela. S 1. 6. 2020 imata PCRO (Podcenter za ravnanje z odpadki) Vranoviči in Semič »normalen« urnik.

Občani lahko odpadke pripeljejo:

• na Vranoviče od 9:00 do 14:00 in od 15:00 do 17:00, ter ob sobotah od 8:00 do 13:00
• obratovanje zbirnega centra Semič pa je ob delovnikih od 9:00 do 17:00, ter ob sobotah od 9:00 do 13:00.

Odpravljene so tudi posebne omejitve vstopanja, ki so veljale v času epidemije.

JP Komunala Črnomelj tako zopet izvaja vse storitve, kot pred razglašeno epidemijo. Pri odvozu kosovnih odpadkov po sistemu od vrat do vrat imamo nesorazmerno veliko povpraševanja in ne uspemo sprotno »obdelati« vseh naročil. Občane naprošamo, da v kolikor imajo možnost, odpadke pripeljejo sami, ali pa z razumevanjem počakajo, da pridejo na vrsto. Količina kosovnih odpadkov je res nesorazmerna, kar je razvidno tudi iz fotografije.

Kljub temu, da prevzem odpadne embalaže (»plastenke in piksne«) še vedno ni sistemsko rešen na nivoju države, nam je v mesecu maju uspelo odpeljati vso odpadno embalažo, ki se nam je nabirala od konca lanskega leta. Katera od priloženih fotografij prikazuje stanje »prej« in katera stanje »potem« lahko sami ugotovite."

Poslovanje Občine Črnomelj s strankami od 1. 6. 2020

 • 01 Junij 2020 |

Obveščamo vas, da občinska uprava Občine Črnomelj s 1. 6. 2020 ponovno odpira vrata za stranke, in sicer v času uradnih ur:

- Ponedeljek od 8.00 do 14.30
- Sreda od 8.00 do 16.30
- Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11.00 in 12.00 ni uradnih ur.

Še vedno priporočamo predhodno naročilo in upoštevanje NIJZ priporočil.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.