OBVESTILO ZA UPORABNIKE PARKIRIŠČ V ČRNOMLJU

  • 27 Maj 2020 |

V veljavo je stopil novi Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj (Ur.l. št. 61/2020). Z njim se nekoliko spreminja tudi parkirni režim na območju mesta Črnomelj ter izdaja parkirnih dovolilnic in sama oblika dovolilnice.

Zato pozivamo občane k pozornosti in upoštevanju prometne signalizacije, ki velja na posameznem parkirišču v mestu Črnomelj.

Spremembe parkirnega režima so na sledečih parkiriščih:

1- ČASOVNA OMEJITEV PARKIRANJA DO 2 URI na parkiriščih:

• Kobetičev grad (pri Kavarni)
• Parkirišče Muller (pod OŠ Mirana Jarca na Kolodvorski cesti)
• Parkirišče pri »Beli hiši« (pri bivši policiji)

2- Plačilo parkirnine na parkomatih ostane na istih parkiriščih kot do sedaj (Trg svobode-parkirišče Grad in Posojilnica) med 7.00 in 15.00 uro, s spremembo da je 1. ura parkiranja brezplačna, za vsako nadaljnjo uro pa je potrebno plačati 1 eur. Plačilo parkirnine se lahko izvede klasično na parkomatu. V slednjem primeru mora voznik v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla na vidnem mestu pustiti listek iz parkomata. Tudi v primeru enournega brezplačnega parkiranja!

Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, v lasti ali uporabi Občine Črnomelj, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev, se lahko izkazuje tudi s parkirno dovolilnico, ki je nameščena v vozilu, na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila. Parkirna dovolilnica omogoča daljše časovno parkiranje. Dovolilnice so mesečne in letne. Letna dovolilnica se izda za tekoče koledarsko leto. Z vsakim koledarskim letom upravičenec zaprosi za novo dovolilnico.

Brezplačno parkiranje je v Črnomlju omogočeno na Majerju pri bivši vojašnici in pri akvaduktu ter na bivšem Belsadu, v popoldanskem času, sobotah, nedeljah in praznikih, pa tudi na parkiriščih na katerih je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev.

S 1.7. 2020 bomo začeli z nadzorom parkirnega režima po novem odloku. Občani si lahko pridobijo letne ali mesečne parkirne dovolilnice po novih pogojih iz odloka. S sprejemanjem vlog za izdajo dovolilnic bomo začeli 1.6.2020, tako da si lahko pravočasno zagotovite svojo dovolilnico. Rok za izdajo odločbe za pridobitev dovolilnice je 30 dni (realno bo krajši), torej dovolilnice ne dobite takoj! Zato pravočasno predvidite svojo potrebo po parkirni dovolilnici.

Parkirna dovolilnica se lahko pridobi na podlagi Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj (Ur.l. št. 61/2020) in Sklepa župana, št. 007-0001/2020, z dne 13.5.2020, o določitvi višine parkirnine in cene parkirne dovolilnice.

Kdo so upravičenci do parkirnih dovolilnic po novem odloku:

(1) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno ali začasno bivališče na območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je časovna omejitev parkiranja in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje. Vsak prosilec mora pristojnemu organu predložiti izjavo lastnika bivališča pod kazensko odgovornostjo, v kateri potrjuje, da je oddana vloga edina vloga določene stanovanjske enote ter da so navedbe resnične. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto. Na eni dovolilnici se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti ali souporabi prosilca. Ob morebitni ugotovljeni zlorabi parkirne dovolilnice oziroma pravice do njene pridobitve se lastniku stanovanjske enote odvzame pravica do pridobitve nove dovolilnice do konca tekočega leta ter za naslednje koledarsko leto.

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

• veljavno prometno dovoljenje vozila, ki bo naveden na dovolilnici
• osebni dokument
• številko stanovanjske enote (št. stanovanja), dodeljene s strani GURSA
• izjava lastnika stanovanja (bivališča) - pdfIZJAVA 
• svojo davčno številko
• stanovalci z začasnim prebivališčem, morajo imeti s seboj tudi veljavno potrdilo o začasnem prebivališču

(2) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi poslovni subjekt zaradi izvajanja storitvene dejavnosti na območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je določena časovna omejitev in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. Posamezni poslovni subjekt lahko pridobi največ eno parkirno dovolilnico, na eni dovolilnici pa se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti prosilca.

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

• veljavno prometno dovoljenje vozila, ki bo naveden na dovolilnici
• Matično št. in davčno številko poslovnega subjekta

(3) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi zaposleni v določenem poslovnem subjektu, ki izvaja storitev dejavnosti ali posluje na določenem območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je določena časovna omejitev in poslovni subjekt ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. Zaposleni v določenem poslovnem subjektu lahko pridobi največ eno parkirno dovolilnico, na eni dovolilnici pa se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti prosilca. Vlagatelj pridobi pri delodajalcu potrditev o zaposlitvi. Če stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, je upravičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu.

Vlagatelj mora ob vložitvi vloge imeti s seboj:

• veljavno prometno dovoljenje vozila, ki bo naveden na dovolilnici
• osebni dokument
• potrdilo delodajalca o zaposlitvi
• davčno številko

Za vse dodatne informacije je na Občini Črnomelj kontaktna oseba: Kristina Zajc, tel. 306-11-31 ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Postopek pridobitve parkirne dovolilnice:

- Vloga prosilca na Občini Črnomelj (vsa potrebna dokazila in izjave), plačilo upravne takse 22,60€ ;
- Občinska uprava vlagatelju izda odločbo;
- Vzdrževalec javnih parkirišč JP Komunala Črnomelj d.o.o. na podlagi izdane odločbe izda račun za ceno dovolilnice;
- Po plačilu zneska dovolilnice na podlagi izdanega računa upravičenec prejme dovolilnico.

Cena parkirne dovolilnice za osebno vozilo, na parkirnih površinah v mestu Črnomelj kjer je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev parkiranja, za upravičenca znaša:

upravičenec letna najemnina mesečna najemnina
stanovalec na območju parkiranja 100 € 10 €
zaposleni na območju parkiranja 200 € 20 €
poslovni subjekt na območju parkiranja 400 € 40 € 

Za letno dovolilnico za leto 2020, se najemnina zmanjša sorazmerno z njeno veljavnostjo, torej bo izdana le za drugo polovico leta 2020, zato je cena polovična.
Letna ali mesečna najemnina se plača v enkratnem znesku pred izdajo dovolilnice.

Grafična priloga-območja za pridobitev dovolilnic

parkiranje

LEGENDA:

- CONA 1; samo za stanovalce U. Mirana Jarca: U. Mirana Jarca, Kobetičev grad, Grad, Posojilnica
- CONA 2 : Kobetičev grad, Grad, Posojilnica
- CONA 3 : Ajdovo zrno, parkirišče Muller, Griček, Bela hiša, Kolodvorska cesta
- CONA 4: Suhi most

Zaključena 13. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 22 Maj 2020 |

pdfINFORMACIJA ZA JAVNOST

13. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

Petek, 22. maj - Občinski svet Občine Črnomelj se je včeraj sestal na 13. redni seji v Kulturnem domu Črnomelj. Svet je obravnaval 18 točk dnevnega reda. Člani sveta so se zaradi upoštevanja ukrepov in priporočil NIJZ za preprečevanje COVID-19 tudi tokrat sestali v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po priporočilih. Svetniki so sprejeli pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode, obravnavali letna poročila javnih zavodov v občini in sprejeli Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Lahinja obravnava, ki prinaša nov logotip parka.

Župan je v uvodu občinske svetnike seznanil o aktivnostih občine, kjer je predstavil napredovanje prioritetnih projektov. Seja se je nadaljevala po dnevnem redu in med drugim so svetniki sprejeli Sklep o lokacijski preveritvi na območju ZN Čardak, ki investitorju omogoča gradnjo večstanovanjskega bloka s stanovanji, ki bodo na voljo tako za nakup kot za najem.

Sprejeli so Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi Krajinskega parka Lahinja, s katerim ima KP Lahinja nov logotip. Skladno s predlogom je logotip minimalno posodobljen in ohranjene so osnovne sporočilnosti (vodomec in varovanje narave). Člani sveta so sprejeli tudi Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini Črnomelj, ki ga občina do sedaj ni imela. Cilji novega pravilnika so:

- olajšanje oskrbe s pitno vodo na območjih kjer še ni javnega vodovoda in zagotovitev subvencioniranja prevoza pitne vode le tistim občanom, ki nimajo možnosti uporabe priključka na javni vodovod,
- določitev upravičencev, pogojev, postopka pridobitve subvencije in višino subvencioniranja stroškov prevoza pitne vode v občini Črnomelj,
- da vsem občanom omogočimo enako finančno obremenitev za oskrbo s pitno vodo.

Upravičenci za subvencioniran prevoz pitne vode bodo po tem pravilniku plačevali vodo po enaki ceni
kot uporabniki na javnem vodovodnem omrežju, stroški prevozov pa bodo delno pokriti iz proračuna
Občine Črnomelj.

Gradivo in obrazložitve vseh ostalih točk dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Črnomelj najdete na spletni strani Občine Črnomelj pod zavihkom Občinski svet – Gradivo. V dokumentu si lahko preberete natančne obrazložitve posameznih točk.

Zahvala Občine Črnomelj za pomoč v času epidemije

  • 21 Maj 2020 |

Občina Črnomelj se zahvaljuje vsem, ki so v času epidemije kakorkoli pomagali starejšim in tistim, ki so pomoč potrebovali. S svojimi donacijami in nesebično pomočjo ter dobro voljo ste pokazali, da znamo stopiti skupaj v težkih časih.

Zahvaljujemo se:
- Slovenski matici za podarjene knjige
- Mladinskemu centru BIT za donacijo računalnika
- gospodu Gregorju Kocjanu za donacijo računalnika
- podjetju Acord-92 d.o.o za donacijo računalniške opreme
- prostovoljcem, ki so ponudili pomoč za varstvo otrok in razvoz hrane
- podjetju TGH d.o.o. za donacijo razkužil
- gospodu Milošu Čiriču in podjetju Rastoder d.o.o. za donacijo mask DSO Črnomelj in DSO Metlika
- Društvu prijateljev mladine Črnomelj za donacijo pralnih mask.

Zahvala gre tudi Centru za socialno delo Črnomelj, Območnemu združenju Rdeči Križ Črnomelj in Župnijski Karitas Črnomelj, ki so stopile skupaj ter skupaj s Štabom Civilne zaščite Občine Črnomelj koordinirale vse oblike pomoči, ki so bile ponujene.

Največja zahvala v tem času gre Zdravstvenemu domu Črnomelj, Domu starejših občanov Črnomelj in Štabu Civilne zaščite Občine Črnomelj. 

 

Dan slovensko-britanskega prijateljstva

  • 14 Maj 2020 |

Četrtek, 14. maj - Dan slovensko-britanskega prijateljstva prijateljstva sta razglasila predsednik Borut Pahor in Njegova kraljeva visokost princ Edward, grof Wesseški, ob lanskem uradnem obisku britanskega princa v Sloveniji, z željo, da bi ta dan postal tradicionalen. Leta 2018 sta predsednik Pahor in veleposlanica Honey na Gornjem Suhorju pri Vinici odkrila spominsko obeležje zavezniškim članom posadke padlega bombnika B 24 Liberator VI.

Krajani Gornjega Suhorja pri Vinici, ki skrbijo za okolico spominske plošče, so tako danes počastili spomin na pet letalcev, ki so 31. marca leta 1945, na velikonočno soboto, izgubili življenja, in na štiri, ki so preživeli. 

Foto: Alojz Puhek, Tomislav Urh

Gradnja Ekonomsko poslovne infrastrukture v Poslovni coni TRIS Kanižarica 2. del: ceste B1, G3 in G

  • 12 Maj 2020 |

Občina Črnomelj kljub nastalim razmeram zaradi COVID 19, izvaja dela na terenu v sklopu investicije, ki je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dela so v zaključni fazi, saj je potrebno položiti samo še zaključni sloj asfalta in izvesti manjša zaključna dela. Glede na pogodbo je rok za končanje del junij 2020, ker pa je bila zima ugodna za izvajanje gradbenih del, bodo ta verjetno zaključena prej – predvidoma do konca maja 2020. Tako bo PC TRIS Kanižarica s svojimi poslovnimi subjekti pridobila 475 m nove infrastrukture in boljše pogoje za razvoj svojih dejavnosti. Z zaključeno investicijo bo dopolnjen občuten del infrastrukture v južnem delu poslovne cone in glede na to, da je kar nekaj parcel na tem območju nepozidanih, se bodo odprle možnosti da se še kakšen poslovni subjekt odloči svojo dejavnost preseliti v ta del poslovne cone.

Občina je v tem projektu upravičena do sofinanciranja upravičenih stroškov v višini do največ 405.965,88 EUR. Navedena sredstva predstavljajo 100% delež upravičenih stroškov operacije, od tega nepovratna sredstva predstavljajo 75% sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25% namenskih sredstev državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj.

junij 2019

11 33

april 2020

22 44

maj 2020

20200513 102629 20200513 102650

 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

rts

 

 

 

Županova izjava z dne 8. 5. 2020

  • 08 Maj 2020 |

Spoštovane občanke in občani,

ukrepi so se počasi začeli sproščati. Čakamo na odločitev vlade, kdaj bo epidemija preklicana, a istočasno se bomo morali navaditi na našo novo realnost, to je življenje s potencialnim srečanjem s koronavirusom. Ukrepi, ki so bili so nam dali priložnost spoznavanja samih sebe, ugotavljanja lastnih meja in seveda priložnost za osebno rast. Nedvomno nam sproščanje ukrepov vrača občutek svobode, socializacije in zadovoljstva, pa vendar mislim, da bo previdnost in predvsem osebna presoja tisto, na kar se bomo v bodoče morali najbolj zanesti.

Sami bomo morali presojati svoja dejanja, razmisliti o potrebnih in nepotrebnih ukrepih in aktivnostih. S takšnim ravnanjem bomo pokazali največ odgovornosti do sebe in do drugih ter do celotne skupnosti. Samo če bo vsak zvest sebi oziroma se bo držal priporočil kot so varnostna razdalja, redno umivanje in razkuževanje rok ter ostalo bo to najboljša zagotovitev za vaše in splošno zdravje.

Danes smo imeli sestanek s Štabom Civilne zaščite, kjer smo nekako naredili zaključke dosedanjega dela in povzeli učinkovitost sprejetih ukrepov. Zahvaljujem se vsem akterjem v tem »boju«, ki so kakorkoli pripomogli k vzpostavljanju pomoči občanom, ki so pomoči potrebni, ker nimajo bližnjih. Predvsem pa hvala vam občanke in občani, ki se držite ukrepov.

Vlada RS je na svoji 36. dopisni seji podaljšala veljavnost ukrepov v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, sprejela Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Tudi v občinski upravi počasi sproščamo ukrepe, vseeno pa zaposleni pazijo in se držijo priporočil. Zaenkrat občina še ni odprta za stranke, delovanje pa vseeno deluje nemoteno s pomočjo telefonske in elektronske komunikacije.

Morda za konec naših »druženj« še nekaj o obsežni mednarodni raziskavi, ki jo izvajata slovenska kognitivna nevroznanstvenika, ki jo vodijo sodelavci mednarodne skupine raziskovalcev in poteka še na Kitajskem in v ZDA glede vpliva epidemije korona virusa na ljudi. Prva analiza odgovorov o odzivih na ukrepe zaradi pandemije je pokazala, da je za ljudi najbolj moteča omejena svoboda gibanja, pogrešajo stike z bližnjimi. Spodbudna je ugotovitev, da ljudje ocenjujejo, da imajo dobro notranjo kontrolo, se lahko nadzorujejo in obvladujejo zunanje pritiske, ki jim v tem času krojijo življenje. Sam bi sklepal, da pravzaprav vsi čutimo enako, kar je pravilno.

Spoštovani, nismo še dokončno zmagali v boju proti virusu, smo pa na zelo dobri poti. S svojim ravnanjem dokažimo, da smo zmagovalci.

Ostanite zdravi.

Andrej Kavšek
      župan 

Obvestilo o popolni zapori Ulice Mirana Jarca in dela Ulice Lojzeta Fabjana ter dela Trga svobode

  • 08 Maj 2020 |

Občina Črnomelj obvešča, da bo zaradi asfaltiranja površin od srede, 13. maja 2020 do srede 20. maja 2020 popolna zapora ceste skozi ulice: Ulica Mirana Jarca in del Ulice Lojzeta Fabjana ter del Trga svobode na strani Posojilnice. Povozne površine v navedenih ulicah bodo zaprte, peš dostop bo mogoč. Državna cesta skozi mestno jedro je normalno prevozna.

Izvajalec del bo podjetje TGH d.o.o. iz Črnomlja.

Lastnike stavb, stanovalce in lastnike poslovnih prostorov obveščamo, da v tem času lahko parkirajo na parkirišču med gradom in stavbo Save, na Majeru oz. uporabljajo druge proste javne parkirne površine.

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.