Otvoritev energetske sanacije Podružnične šole Adlešiči

  • 05 Februar 2018 |

V začetku septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.


Občina Črnomelj je do roka za oddajo prijav na zadevni javni razpis, uspešno prijavila operacijo »Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj«, saj je dne, 21.4.2017 prejela s strani Ministrstva za infrastrukturo sklep, na podlagi katerega so ji bila dodeljena nepovratna sredstva v višini 649.149,35 EUR. Pogodbena vrednost projekta zanaša 1.476.130,12 EUR brez DDV.

Občina Črnomelj je skupaj z zasebnim partnerjem Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki ga je izbrala na podlagi javnega razpisa za podelitev koncesije, uspešno energetsko sanirala 7 objektov v lasti Občine Črnomelj.
Podružnična šola Adlešiči je bila zajeta v sklopu operacije kjer so bili izvedeni naslednji gradbeni posegi:
- menjava celotnega stavbnega pohištva skupaj s senčili,
- toplotna izolacija strehe,
- izdelava zračne strehe in menjava strešne kritine,
- toplotna izolacija ovoja stavbe,
in tehnološki posegi:
- vgradnja termostatskih ventilov na grelnih telesih,
- prenova kotlovnice, ki je nadomestila kotel na kurilno olje z zunanjo toplotno črpalko in vso pripadajočo strojno inštalacijsko opremo, na katero se je na novo povezalo tudi nov vršni plinski kondenzacijski kotel,
- vkop novega plinohrama na mesto, kjer je prej stala cisterna za kurilno olje.

Vrednost energetske sanacije Podružnične šole Adlešiči, vključno s pripadajočo projektno dokumentacijo, je znašala dobrih 218.000 EUR brez DDV. Ocenjuje se, da bo na podlagi izvedenih ukrepov na šoli dosežen prihranek energije v višini 85 MWh/leto.

Celotno sporočilo za javnost:

docxOdprtje PŠ Adlešiči

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.