Podpis pogodb za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči

  • 30 November 2017 |

Četrtek, 30. november - V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko pristojni organ lokalne skupnosti za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.

V občini Črnomelj so s sklepom županje občine Črnomelj za izvajanje teh nalog določene naslednje gospodarske družbe s težko gradbeno mehanizacijo: AGM Starešinič d.o.o., Kograd gradbeništvo d.o.o., Gradbena mehanizacija in avtoprevozništvo Martin Panjan s.p. in gospodarska družba Štajdohar d.o.o. za zagotavljanje prehrane v primeru naravne ali druge nesreče.

Predstavniki navedenih družb so v torek, 28.11.2017, v prostorih občine Črnomelj z županjo podpisali pogodbe, s katerimi urejajo medsebojna razmerja z Občino Črnomelj v primeru potreb po aktiviranju njihovih kadrov in sredstev.

Otroci okrasili praznično smreko

  • 29 November 2017 |

 Sreda, 29. november - Kot je že običajno so otroci iz Vrtca Otona Župančiča Črnomelj okrasili smreko, ki bo v prazničnih dneh krasila mestno jedro Črnomlja.

Prižig lučk sledi v petek ob 17.30 v okviru dogodka Zabavaj se v mestu. Prisrčno vabljeni!

"Zabavaj se v mestu"

  • 23 November 2017 |

Prisrčno vabljeni na dogodek "Zabavaj se v mestu". Pridruži se zanimivim aktivnostim, v sklopu katerih bomo 1. decembra prižgali tudi praznične lučke v Črnomlju.

24. redna seja Občinskega sveta občine Črnomelj

  • 22 November 2017 |

Občinski svet poziva ministrstvo, da zagotovi plače v zdravstvenem domu

Na včerajšnji 24. redni seji Občinskega sveta občine Črnomelj, ki jo je vodil podžupan Štefan Misja, so se občinski svetniki seznanili z nastalo finančno situacijo v Zdravstvenem domu Črnomelj in sprejeli sklep, da Občina kot ustanovitelj ZD Črnomelj nima vpliva na določitev višine plač v zdravstvu in tudi ne zagotavlja sredstev na področju zdravstva. Zato občinski svet poziva Ministrstvo za zdravje in ZZZS, da zagotovita dodatno potrebna sredstva v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017.

Soglasje k pogodbi za prenos upravljanja Kulturnega doma

Svetniki so soglašali tudi s sklenitvijo pogodbe za prenos upravljanja Kulturnega doma Črnomelj ZIK-u Črnomelj. S podpisom pogodbe se bo Ministrstvo za kulturo zavezalo tudi, da bo do konca leta 2018 za Kulturni dom Črnomelj izdelan projekt celovite prenove, ki ga bo naročilo ministrstvo in bo zanj zagotovilo tudi potrebna sredstva. Projekt bo izdelan tako, da bo skladno z njim možno prenovo objekta izvesti tudi po posameznih fazah.

Seznanitev z vizijo festivala Jurjevanje

Na seji je potekala še razprava o najstarejšem folklornem festivalu v Sloveniji Jurjevanje, kjer so se svetniki seznanili z vizijo festivala, ki jo je podal direktor RIC-a Peter Črnič. Svetniki predlagajo RIC- u, da prouči na seji predstavljene predloge in izvede anketo med ciljnimi skupinami o sami prireditvi in njeni lokaciji.

Odlok o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju za gradnjo stanovanjskega bloka

Člani občinskega sveta so se na seji informirali še s sprejetim Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju po skrajšanem postopku v zvezi z gradnjo stanovanjskega bloka na tem območju.

Sprejeli so še predlog o spremembi poteka meja med naseljema Vinica in Podklanec. Sprememba meja ne vpliva na obstoječo oštevilčbo hišnih številk v omenjenih naseljih, gre le za geografsko neustrezno razmejitev določene nepremičnine, ki jo je bilo potrebno urediti.

Na seji je bil sprejet Rebalans proračuna Občine Črnomelj za leto 2017.

 

Predstavitev sistema eTurizem

  • 20 November 2017 |

TIC Metlika, TIC Semič, TIC Črnomelj vabijo ponudnike nočitvenih kapacitet v Beli krajini, da se udeležijo predstavitve sistema »Register nastanitvenih obratov in Poročanje o gostih in prenočitvah«, ki bo v torek, 21. novembra 2017, ob 18. uri, v Kulturnem centru Semič.

AJPES bo namreč s 1. decembrom 2017 vzpostavil nov sistem "eTurizem" za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov), za namene vodenja evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter statistične namene.

Podatki se bodo po novem poročali samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.

V Register nastanitvenih obratov se bodo morali zavezanci za vpis (gostinci, sobodajalci, kmetije) vpisati v prehodnem obdobju od 1. decembra 2017 do najkasneje 28. februarja 2018!

Predstavitve se bodo kot gosti udeležili tudi strokovni sodelavci iz AJPES, SURS in Policije, ki bodo udeležencem znali odgovoriti na vsa vprašanja povezana z registrom ter poročanjem o gostih in prenočitvah ter jim s tem olajšali delo.

Pričela so se dela ureditve pločnika v naselju Lokve

  • 15 November 2017 |

Sreda, 15. november - Po uspešno izvedenem javnem razpisu je bila konec septembra podpisana gradbena pogodba za Ureditev pločnikov v območju naselja Lokve ob cesti R1-216/1178 Črmošnjice – Črnomelj. Dela so se začela ta teden.

Na 1,7 km dolžine od priključka lokalne ceste za Otovec do križišča z obvoznico je predvidena obnova ceste, izgradnja pločnika z javno razsvetljavo ter ureditev dveh avtobusnih postajališč z dvema dodatnima prehodoma za pešce v Lokvah, kar bo še povečalo varnost pešcev in olajšalo vožnjo skozi naselje.

Izvajalec začenja z gradnjo pločnika in meteorne kanalizacije v njem iz smeri obvoznice. Cesta se pred zimo ne bo razkopavala, ker ni gotovo, da bi jo lahko kvalitetno pripravili in asfaltirali v zimskih razmerah. Za enkrat bo potrebna samo polovična zapora, ki je že urejena s premičnim semaforjem. Delna zapora bo od 13. 11. 2017 do 7. 2. 2018, in sicer na cesti R1 - 216 odsek 1178 Črmošnjice - Črnomelj.

Naročnik investicije je Direkcija RS za infrastrukturo, sofinancer Občina Črnomelj, izvajalec pa skupina CGP d.d. Novo mesto in TGH d.o.o. Črnomelj. Pogodbena vrednost del je 1.488.311,55 EUR z DDV. Občina Črnomelj sofinancira ureditve v višini 29,62 %, kar znese 440.8080,05 EUR.

Rok za izvedbo del je konec leta 2018.

Odgovor na odprto pismo županji

  • 13 November 2017 |

Občan Darjan Grudnik je prejšnji teden v odprtem pismu županji podal svoje mnenje o delu občine in vsako mnenje spoštujem, čeprav ga ne delim z njim. Imenovanega občana sem tudi povabila in sprejela na razgovor, kjer je podal svoje mnenje, za kar se mu tudi zahvaljujem.

Glede enote vrtca na Majerju, pa dodajam, da trenutno na območju Majerja, kjer se nahaja ta enota, po naročilu občine poteka »Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer«, katere izvajalec je podjetje TGH. Območje urejamo, gradimo ceste, pločnike, parkirišča, javno razsvetljavo in izvajamo rekonstrukcijo komunalne infrastrukture, za kar smo tudi pridobili sredstva razpisana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izvajanje navedenih gradbenih del je delno tudi vzrok za stanje v okolici vrtca. V nadaljevanju pa načrtujemo tudi določene ureditve dostopa in parkirišča na območju med vrtcem in stavbo bivše vojašnice.

Izvajalec gradbenih del ob rekonstrukciji ceste ni poskrbel za ustrezen dostop do vrtca, kar obžalujem. Takoj, ko smo bili obveščeni o neustreznem dostopu do vrtca, je občinska uprava urgirala pri izvajalcu, ki je zagotovil, da bo zadevo ustrezno uredil. Izvajalec je pristopil k ureditvi dostopa, vendar še ni urejeno tako kot bi moralo biti. Izvajalec je bil večkrat opozorjen, da morajo biti dela narejena kvalitetno in pravočasno. V kolikor del ne bo izvedel v skladu s pogodbo, bomo to ustrezno sankcionirali.

Enota na Majerju izpolnjuje pogoje in omogoča, da se lahko vpišejo vsi otroci v vrtec, kar je tudi osnovni interes občine. Občina zagotavlja prostore za delovanja vrtca v Črnomlju, poleg dveh matičnih stavb, še na dveh lokacijah v mestu Črnomelj, od katerih je ena tudi na Majerju. Poleg tega na območju občine Črnomelj, delujejo tudi vrtci pri OŠ Vinica, OŠ Stari trg ob Kolpi in OŠ Dragatuš. Na ta način so zagotovljene potrebne kapacitete za vpis vseh oz. čim večjega števila otrok. V Črnomlju je bil v letu 2011 dograjen vrtec na Čardaku za tri oddelke in spremljajoče prostore. Na občinski upravi sledimo potrebam vključevanja otrok v vrtec in prav zaradi tega zagotavljamo prostore za izvajanje dejavnosti vrtca na štirih lokacijah v mestu. Zaradi potreb staršev po varstvu otrok, ki se izkažejo še med letom, naknadno, tudi do 2x na leto, odpiramo nove oddelke, predvsem za otroke prve starostne skupine, za katero so trije oddelki urejeni tudi na Majerju. V enoti vrtca na Čardaku smo s 1. septembrom 2015 odprli tudi razvojni oddelek.

Prostorsko stisko v vrtcih bomo nekoliko omilili z rekonstrukcijo in dograditvijo OŠ Dragatuš, kjer sta predvidena 2 nova oddelka in je bilo letos pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport tečejo aktivnosti za zagotovitev finančnih sredstev.

V zaključni fazi je priprava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za nadomestno gradnjo s podrobnim tehničnim opisom projekta »Gradnja Vrtca Črnomelj-Enota Loka- II. faza«. Sama gradnja je odvisna od možnosti in načina zaprtja finančne konstrukcije, ki bo znana po potrditvi oz. uskladitvi dokumentacije z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport. V načrt razvojnih programov je uvrščen projekt Gradnja vrtca Črnomelj – II. faza, za kar so v letu 2017 v proračunu občine predvidena sredstva za pričetek izdelave dokumentacije.

 

Županja Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič

PRIJAVNICA: Dedek Mraz za predšolske otroke v občini Črnomelj

  • 03 November 2017 |

Spoštovani občani in občanke,

v spodnji priponki najdete prijavnico za Dedka Mraza 2017. Otroci rojeni leta 2012, 2013, 2014 in 2015 bodo na podlagi izpolnjene in VRNJENE prijavnice (dobite jo v spodnji priponki, v mesečniku Belokranjec in na fb društva) na naslove Društvo prijateljev mladine Črnomelj prejeli dopisnico – vabilo za obdaritev otrok ob obisku DEDKA MRAZA V ČRNOMLJU. 

docPrijavnica DEDEK MRAZ

 

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.