Organi in uprava (13)

Proračun 2011 - 2014

Proračun 2011 - 2014

Proračun - 2011

pdf Odlok o proračunu za leto 2011
pdf Splošni del
pdf Posebni del
pdf Načrt razvojnih programov 2011 - 2014

Rebalans proračuna - 2011 

pdf Odlok o rebalansu proračunu za leto 2011
pdf Splošni del
pdf Posebni del
pdf Načrt razvojnih programov 2011 - 2014

Rebalans proračuna - 2011- II

pdf Odlok o rebalansu proračunu za leto 2011
pdf Splošni del
pdf Posebni del
pdf Načrt razvojnih programov 2011 - 2014

 


Proračun - 2012

pdf Odlok o proračunu za leto 2012
pdf Splošni del
pdf Posebni del
pdf Načrt razvojnih programov 2012 - 2015

Rebalans proračuna - 2012

pdf Odlok o rebalansu proračuna za leto 2012
pdf Splošni del

pdf Posebni del
pdf Načrt razvojnih programov 2012-2015

Rebalans proračuna - 2012 - II

pdf Odlok o rebalansu proračuna za leto 2012
pdf Splošni del
pdf Posebni del
pdf Načrt razvojnih programov 2012-2015


Proračun - 2013

pdf Odlok o proračunu za leto 2013
pdf Splošni del

pdf Posebni del
pdf Načrt razvojnih programov 2013-2016

Rebalans proračuna - 2013 - I

pdf Odlok o rebalansu proračuna za leto 2013
pdf Splošni del

pdf Posebni del 
pdf Načrt razvojnih programov 2013-2016

Rebalans proračuna - 2013 - II

pdf Odlok o rebalansu proračuna za leto 2013 - II
pdf Splošni del
pdf Posebni del
pdf Načrt razvojnih programov 2013 - 2016


Proračun - 2014

pdf Odlok o proračunu za leto 2014
pdf Splošni del
pdf Posebni del
pdf Načrt razvojnih programov 2014-2017

Rebalans proračuna 2014-I

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2014 I
pdfSplošni del
pdfPosebni del
pdfNačrt razvojnih programov 2014 - 2017

 

Rebalans proračuna 2014-II

pdfOdlok o rebalansu proračuna za leto 2014 II

pdfSplošni del

pdfPosebni del

pdfNačrt razvojnih programov 2014 - 2017

Medobčinska inšpekcija in redarstvo

Medobčinska inšpekcija in redarstvo

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
T: 07 306 11 00, F: 07 306 11 30
e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
vodja: Marjan Kastelic

Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo« (Ur.l.RS, št. 68/08 in Ur.l. RS, št. 60/10) so Občine Črnomelj, Metlika in Semič ustanovile organ skupne občinske uprave »medobčinska inšpekcija in redarstvo« za skupno opravljanje nalog občinskih uprav na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.

Sedež medobčinske inšpekcije in redarstva je v Občini Črnomelj na naslovu: Trg svobode 3, Črnomelj.

Medobčinska inšpekcija in redarstvo se s tem odlokom določi kot prekrškovni organ občin ustanoviteljic in opravlja upravne naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic in na področjih, za katera so pooblaščeni z zakonom.

Svoje naloge opravlja medobčinska inšpekcija in redarstvo v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

Medobčinska inšpekcija in redarstvo je organizirana kot enovit organ in izvaja naloge v posamezni občini ustanoviteljici v obsegu glede na delež prebivalcev oziroma glede na dogovor iz drugega člena tega odloka.

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic, s katerimi občine urejajo zadeve iz svoje pristojnosti. Naloge inšpekcijskega nadzora opravljajo kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi občinski inšpektorji skladno z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.

Občinsko redarstvo v okviru in skladno z zakoni ali občinskimi predpisi občin ustanoviteljic, ki določajo delovno področje in naloge občinskega redarstva in z občinskimi programi varnosti skrbi za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic skladno z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo. Naloge občinskega redarstva kot pooblaščene uradne osebe opravljajo vodja medobčinske inšpekcije in redarstva in občinski redarji.

Zaposleni v medobčinski inšpekciji in redarstvu, ki kot pooblaščene osebe opravljajo naloge občinskega redarstva in občinskega inšpektorja, so pooblaščeni za vodenje postopka pred prekrškovnim organom in v njem odločati skladno z zakonom, odlokom ali drugim podzakonskim aktom. Za vodenje postopka o prekršku, izdajo plačilnega naloga ali odločbe o prekršku morajo pooblaščene uradne osebe izpolnjevati pogoje, ki so določeni z zakonom o prekrških.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska inšpekcija in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora imajo občinski inšpektorji vsa pooblastila, pravice in dolžnosti po zakonu o inšpekcijskem nadzoru.

Občinski inšpektorji lahko poleg nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov, skladno s pridobljenimi pooblastili, opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.

Pri opravljanju nadzora imajo inšpektorji pravico pregledovati objekte in naprave ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo istovetnost oseb, ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z zakonom in namenom inšpekcijskega nadzorstva.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:

 •  opozoriti kršitelja,
 •  ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
 •  odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,
 •  izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških,
 •  izreči globo,
 •  naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 •  predlagati pristojnemu občinskemu organu sprejem ukrepov in
 •  odrediti druge ukrepe in dejanja, za katere je skladno z zakonom pooblaščen.

Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzora občinski inšpektor ugotovi, da je kršen republiški predpis, ima pravico in dolžnost:

 •  opozoriti kršitelja,
 •  pridobiti razpoložljive podatke o kršitvi in kršitelju,
 •  podati prijavo kršitve pristojnemu državnemu organu,
 •  o tem poročati županu občine, na območju katere je kršen predpis.

Pravne in fizične osebe, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne občinskemu inšpektorju:

 •  omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva,
 •  omogočiti vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira občinski inšpektor in
 •  posredovati vse potrebne podatke, dokumentacijo in pojasnila v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom.

V okviru in v skladu z zakonom o občinskem redarstvu, drugimi zakoni in občinskimi predpisi ter občinskimi programi varnosti, medobčinska inšpekcija in redarstvo na področju redarstva skrbi za javno varnosti in javni red na območju občin ustanoviteljic in je pristojna:

 •  nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 •  varovati ceste in okolje v naseljih in občinske ceste zunaj naselij,
 •  skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih površinah,
 •  varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 •  vzdrževati javni red in mir ter
 •  izvajati druge naloge, za katere jo pooblašča zakon ali občinski predpis.

Občinski redar lahko opravlja tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov, ki se nanašajo na mirujoči promet, če je za to pooblaščen z zakonom.

Pri opravljanju nalog ima občinski redar naslednja pooblastila:

 •  opozorilo,
 •  ustna odredba,
 •  izreči globo na kraju samem,
 •  ugotavljanje istovetnosti,
 •  varnostni pregled osebe,
 •  zaseg predmetov,
 •  zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
 •  uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca (prisilna sredstva).

Za izvajanje pooblastil iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe Zakona o občinskem redarstvu, Zakona o policiji in podzakonskih predpisov, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.

Medobčinski inšpektor uraduje na sedežu organa v občini Črnomelj vsak ponedeljek od 8:00 do 10:00 ure in vsako sredo od 14:00 do 16:00 ure. Na sedežu občine Metliki ima skupni organ uradne ure vsak torek od 8:00 do 10:00 ure in v občini Semiču vsak torek od 11:00 do 13:00 ure.

Občani lahko podajo svoje vloge vsak dan v okviru poslovnega časa v sprejemnih pisarnah občin ustanoviteljic in ves čas po e-pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Informacije lahko pridobijo v Črnomlju na telefon 07 30 61 100 v Metliki na telefon 07 30 63 100 in v Semiču na telefon 07 35 65 360. Medobčinski inšpektor pa je dosegljiv tudi izven uradnih ur, in sicer vsak poslovni dan v okviru poslovnega časa na telefon 040 726 004.

 

 SEZNAM PREDPISOV, KI JIH NADZIRA »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO« V OBČINI ČRNOMELJ

Naziv predpisa

Objava

Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj

Ur. l. RS, št. 76/2012

Odlok o oskrbi s pitno vodo v občin Črnomelj

Ur. l. RS, št. 1/2014

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj

Ur. l. RS, št. 1/2014

Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi

Ur. l. RS, št. 53/2008, Ur. l. RS št. 47/2013

Odlok o prekrških zoper javni red in mir v Občini Črnomelj

Ur. l. RS, št. 68/1996

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Črnomelj

Ur. l. RS, št. 1/2014

Odlok o občinskih taksah v Občini Črnomelj

Ur. l RS, št. 65/2007

Odlok o taborjenju v Občini Črnomelj

Ur. l. RS, št. 66/2007, 31/2008, 47/2013

Odlok o oglaševanju, plakatiranju ter turistični in drugi obvestilni signalizaciji v Občini Črnomelj  

Ur.l. RS, št. 1/2014

Odlok o javnih poteh v Občini Črnomelj

Ur.l. RS, št. 28/1992

Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Črnomelj

Ur.l. RS, št. 28/1992

Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Črnomelj

Ur. l. RS, št. 49/1992

Odlok o prometni ureditvi v Občini Črnomelj  

Ur. l. RS, št. 81/2012

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Črnomelj 

Ur. l. RS, št. 79/2009

Odlok o turistični taksi v Občini Črnomelj 

Ur. l. RS, št. 82/1998, 57/1999

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Črnomelj 

Ur. l. RS, št. 73/1998, 103/2003, 10/2007

Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Bela krajina

Ur. l. RS, št. 27/2012

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Črnomelj

Ur. l. RS, št. 14/2013

Odlok o simbolih Občine Črnomelj

Ur. l. RS, št. 71/1996, 47/2009

Kabinet županje

Kabinet županje

Silva Migalič, vodja kabineta
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
T: 07 306 11 10, F: 07 306 11 30
e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kabinet župana opravlja strokovne, upravne in administrativne naloge na naslednjih področjih:

 •  strokovna, organizacijska, koordinativna in administrativno-tehnična opravila za potrebe župana, podžupanov in direktorja občinske uprave,
 •  informiranje javnosti,
 •  krajevne skupnosti,
 •  organizacija in skrb za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine,
 •  mednarodno in medobčinsko sodelovanje,
 •  protokol.
Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

Vinko Kunič, vodja oddelka
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
T: 07 306 11 00, F: 07 306 11 30
e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora ter znotraj njega organiziran režijski obrat stavbnih zemljišč opravlja upravne in strokovne naloge na naslednjih področjih:

 •  urejanje prostora,
 •  prostorski razvoj in načrtovanje,
 •  prostorski ukrepi,
 •  zbirke prostorskih podatkov,
 •  prostorski akti,
 •  posegi v prostor,
 •  opremljanje zemljišč za gradnjo, odmera komunalnega prispevka in odmera nadomestila za stavbna zemljišča,
 •  varovanje okolja, sanacijo posledic obremenitve okolja, sanacijo posledic naravnih nesreč,
 •  gospodarske javne službe (oskrba s pito vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, vzdrževanje občinskih cest, urejanje pokopališč, urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, urejanje javnih parkirišč, javna razsvetljava, preskrba s plinom),
 •  urejanje prometa in varnost v prometu,
 •  ohranjanje in varovanje stavbne (nepremične) kulturne dediščine,
 •  stanovanjsko gospodarstvo in poslovni prostori,
 •  zaščita in reševanje, varstvo pred naravnimi nesrečami, varstvo pred požarom, gasilstvo in obrambni dokumenti,
 •  gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki se izvaja v okviru režijskega obrata znotraj oddelka.
Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja

Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja

Greta Auguštin, vodja oddelka
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
T: 07 306 11 00, F: 07 306 11 30
e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na naslednja področja:

 •  pospeševanje gospodarskih dejavnosti, podjetništva in obrti,
 •  kmetijstvo,
 •  turizem,
 •  trgovina,
 •  razvoj podeželja in demografsko ogroženih območij,
 •  ohranjanje, varovanje in promocija naravnih vrednot in premične kulturne dediščine,
 •  skladen regionalni razvoj,
 •  sredstva strukturnih skladov EU,
 •  sofinanciranje in kreditiranje lokalnih projektov iz državnega proračuna in skladov EU,
 •  informatika občinskih organov in organov občine.
Naroči se na ta RSS

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.