JAVNO NAZNANILO - javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN občine Črnomelj - tretja sprememba

  • 29 Oktober 2021 |

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj (SD OPN) bo potekala od 5. novembra 2021 do vključno 6. decembra 2021 v prostorih Občine Črnomelj v sobi št. 23 ob delavnikih v času uradnih ur občine. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN bo v sredo 17. novemembra ob 16. uri v Gasilskem domu Petrova vas. 

Občina Črnomelj pripravlja spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj- tretja sprememba (v nadaljevanju: SD OPN 3). Prostorski akt se pripravlja po postopku, predpisanem z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list, št. 36/2018).

Predmet načrtovanja SD OPN 2 so vsebine, ki obsegajo:

a) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi že prejetih razvojnih potreb, ki jih v času priprave SD OPN 2 ni bilo več mogoče obravnavati ter druge nove razvojne potrebe in pobude,
b) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi konceptov urejanja naselij v Krajevni skupnosti Petrova vas,
c) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
d) vsebine s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
e) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov,
f) implementacije že izdelanih strokovnih podlag ter izdelavo drugih študij, druge strokovne podlage, ipd.

Osnutek prostorskega akta je bil izdelan oktobra 2020. Pripravljavec je dne 12. oktobra 2020 pozval nosilce urejanja prostora, da na podlagi 47. a člena ZPNačrt predložijo prvo mnenje. Na podlagi izdanih prvih mnenje je Ministrstvo za okolje in prostor dne 25. 01. 2021 izdalo odločbo št. 35409-266/2020-2550/9, na podlagi katere je v postopku priprave in sprejemanja SD OPN 3 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave. Iz tega razloga je bilo v postopku izdelano Okoljsko poročilo, ki ga je izdelal AD SVETOVANJE - Anes Durgutović s.p. in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja, ki ga je izdelal Eranthis, Maja Divjak Malavašič, s.p.. Ob upoštevanju predlaganih okoljskih omilitvenih ukrepov so bile prostorske rešitve osnutka v juliju 2021 dopolnjene v dopolnjeni osnutek SD OPN 2.

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi drugega odstavka 48. člena ZPNačrt v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in narave v septembru 2021 potrdilo ustreznost okoljskega poročila in sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje.
Po zaključku javne razgrnitve bo sledila priprava stališč do pripomb in predlogov, na podlagi katerih bo izdelan predlog SD OPN 3, ki bo v skladu z določili ZPNačrt posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj in pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti vplivov na okolje. Prva predstavitev SD OPN 3 Občinskemu svetu občine Črnomelj bo na seji decembra 2021. Po prejetju pozitivnih mnenj in odločbe o sprejemljivosti vplivov na okolje bo izdelan usklajen predlog SD OPN 3, ki bo posredovan v drugo obravnavo in sprejem Občinskemu svetu občine Črnomelj. Po sprejetju bo odlok o SD OPN 3 objavljen v uradnem glasilu in na spletni strani Občine Črnomelj.

1. Javno naznanilo 

 Javno naznanilo

2. Tekstualni del: 

3. Grafični izvedbeni del SD OPN 3 lahko pogledujete preko sistema PISO

4. Priloge: 

      a. pdf Priloga 7 - Usmeritev za postavitev in oblikovanje objektov

      b. pdfOkoljsko poročilo

      c. pdfDodatek k okoljskemu poročilu

5. Povzetek za javnost 

pdfPovzetek za javnost

 Vse ostale vsebine in priloge SD OPN 3 so na vpogled v času uradnih ur pri Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, v sobi št. 20. 

Svoje pripombe in predloge lahko lahko zapišete v spodnji obrazec in jih pošljete po pošti na naslov občine, fizično oddate v sprejemno pisarno občine ali skenirano pošljete na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

docxObrazec za pripombe in predloge

 

 

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina@crnomelj.si

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.