Terminski plan izgradnje južnega dela 3. razvojne osi obravnavali na seji Vlade RS

  • 28 Julij 2017 |

Včeraj je potekala 145. redna seja Vlade RS. Med drugim se je na seji obravnavalo vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila v zvezi s terminskim planom izgradnje južnega dela 3. razvojne osi. Vlada je sprejela odgovor in ga poslala Državnemu svetu RS. Pripenjamo besedilo iz sporočila za javnost 145. redne seje Vlade RS, ki si ga lahko ogledate tudi v priponki spodaj.

»Vlada sprejela odgovor na pisno vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila v zvezi s terminskim planom izgradnje južnega dela 3. razvojni osi

Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila v zvezi s terminskim planom izgradnje južnega dela 3. razvojni osi in ga poslala Državnemu svetu Republike Slovenije.

Svetnik Državnega sveta Samer Khalil vlado sprašuje, kdaj se bodo začele priprave na tretjo in četrto etapo gradnje južnega dela 3. razvojne osi (priključek Osredek do Pogancev in Malin) in kdaj bo gradnja zaključena.

Projekt južnega dela 3. razvojne osi poteka skladno z načrtovano dinamiko po scenariju čimprejšnje povezave Bele krajine z daljinskim avtocestnim omrežjem, pojasnjuje v odgovoru Vlada. Na podlagi študije faznosti in etapnosti aktivnosti potekajo dela v okviru dveh faz. V prvi fazi se izvajata etapi 1 in 2, to je hitra cesta od AC A2 pri Mačkovcu z navezovalnim krakom do Osredka, s katerim se na avtocesto omrežje direktno naveže pomemben poslovni del Novega mesta. Druga faza pa obsega etapi 3. in 4. oziroma cestno povezavo od Osredka preko Pogancev do priključka Maline. Glede na to, da oba fazi skupaj predstavljata prometno in funkcionalno zaključeno celoto, načrtovana dinamika projekta predvideva sosledje etap. Aktivnostim na prvih dveh etapah bodo z rahlim zamikom sledile tudi aktivnosti na 3. in 4. etapi.

Za celoten potek ceste od avtoceste A2 do Malin je izbran izvajalec inženirskih storitev, za prvi dve etapi (AC – Osredek) pa tudi že izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije vključno z izvedbo vseh zahtevanih raziskav. Trenutno se zaključuje izbira izvajalca za natečajno rešitev mostov preko Krke, pričenjajo se postopki za pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, v teku je postopek za izbiro cenilcev nepremičnin, geodetska dela (parcelacije zemljišč) pa se že izvajajo.

Okvirni potek aktivnosti na južnem delu 3. razvojne osi (AC A2 – priključek Maline) je sledeč:
• pridobitev gradbenega dovoljenja za 1. in 2. etapo – november 2018,
• začetek gradnje 1. in 2. etape – januar 2019,
• dokončanje gradnje 1. in 2. etape – 2022,
• izdelava študije možnih scenarijev izgradnje 3. in 4. etape – december 2017,
• pričetek izdelave projektne dokumentacije za 3. in 4. etapo – prvo četrtletje 2018,
• parcelacija zemljišč in druga geodetska dela – prvo četrtletje 2018,
• pridobivanje nepremičnin in pravic na njih za 3. in 4. etapo – prvo četrtletje 2018,
• pridobitev gradbenega dovoljenja za 3. in 4. etapo – 2019,
• začetek gradnje 3. in 4. etape – 2020,
• dokončanje gradnje 3. in 4 . etape – 2024.

Trenutno je v pripravi prvi operativni načrt z vključenimi projekti, ki izhajajo iz Nacionalnega programa razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 in imajo opredeljeno prioritetno časovno dinamiko. S tem načrtom bodo tudi natančneje opredeljeni investicijski stroški in podrobnejše razdelani terminski načrti izvedbe posameznih projektov, njihovih faz in etap. S sprejemom prvega 6-letnega operativnega načrta bodo s strani vlade opredeljena vsa zahtevana časovna in finančna izhodišča za nadaljnji potek projekta, ki predstavlja formalno zavezo države do realizacije tega projekta.«

Vir: pdfSporočilo za javnost

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.