Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila

  • 06 Marec 2017 |

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) Občina Črnomelj objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila

 

 

1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj (v nadaljevanju: SD OPN-1) ter okoljskega poročila bo potekala od 10. marca 2017 do vključno 10. aprila 2017 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika SD OPN-1 in okoljskega poročila.

 

2. Kraj in čas javnih obravnav

Javne obravnave dopolnjenega osnutka SD OPN-1 in okoljskega poročila bodo po naslednjem vrstnem redu:

  • Krajevne skupnosti Adlešiči, Griblje in Tribuče – 15.3.2017, ob 16:30 uri, v gasilskem domu v Adlešičih
  • Krajevne skupnosti Črnomelj, Dobliče in Kanižarica – 15.3.2017, ob 19:00 uri, v gasilskem domu v Črnomlju
  • Krajevna skupnost Stari trg ob Kolpi – 22.3.2017, ob 16:30 uri, v osnovi šoli v Starem trgu
  • Krajevni skupnosti Vinica in Sinji Vrh – 22.3.2017, ob 19:00 uri, v domu krajanov v Vinici.
  • Krajevni skupnosti Dragatuš in Butoraj – 29.3.2017, ob 16:30 uri, v osnovni šoli v Dragatušu
  • Krajevni skupnosti Petrova vas in Talčji Vrh - 29.3.2017, ob 19:00 uri, v gasilskem domu v Petrovi vasi

Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj s pripravljavci SD OPN in okoljskega poročila.

 

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje

Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek SD OPN-1 in okoljsko poročilo v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev SD OPN – pripombe«. Pripombe in predloge se lahko poda tudi ustno na javni obravnavi. Za pisne pripombe se lahko uporabi obrazec, dostopen na spletni strani www.crnomelj.si in na mestu javne razgrnitve. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih do pripomb, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Številka: 350-18/2013

Črnomelj, dne 24. februarja 2017

Županja občine Črnomelj

Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ l.r.

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.