Izgradnja ekonomsko – poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer

Prenova je obsegala rekonstrukcijo cest vključno z meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo v dolžini 569 m, preplastitev cest dolžine 575 m, preplastitev ceste in parkirišča na S strani objekta EKI v dolžini 59 m, izgradnjo parkirišča velikosti 200 m2, ter rekonstrukcijo fekalne kanalizacije in vodovoda.

Občini Črnomelj je v letu 2013 s prenosom lastništva iz Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije na občino postala lastnica območja že zgrajenih cest v poslovni coni skupaj z vso komunalno in drugo infrastrukturo ter še nekaj drugih površin na območju cone. Vsa javna infrastruktura je bila dotrajana in ni zagotavlja pogojev za nadaljnjo oziroma boljšo rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju poslovne cone. Glede na izkazan interes posameznih podjetij je bila nujno potrebna ustrezna ureditev vse potrebne javne komunalne infrastrukture in prenova cestišč.

Občina Črnomelj je v letu 2016 naročila izdelavo Projekta za izvedbo v PC Majer, ki ga je izdelalo podjetje Ambines, projektiranje in inženiring Črnomelj, d.o.o. in pristopila k projektu »Prenova ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer« s ciljem, da z ustreznim komunalnim opremljanjem poslovni con spodbudi razvoj podjetništva v poslovni coni.

Občina se je v letu 2016 uspešno prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje projekta z namenom, da z načrtovanim vlaganjem v ekonomsko-poslovno infrastrukturo omogočimo posameznim podjetjem povečanje obsega poslovanja, ustvarjanje nove dodane vrednosti in omogočanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest.

Po odobritvi sredstev je Občina Črnomelj konec februarja 2017 objavila razpis za oddajo javnega naročila za izvedbo del in v mesecu juliju 2017 podpisala pogodba z izbranim izvajalcem – podjetjem TGH, Trgovsko gradbena hiša, d.o.o., Črnomelj. Dela so bila zaključena v novembru 2017. Investicijsko - gradbeno nadzorstvo in koordinatorstvo varstva in zdravja pri delu je izvajal izbrani izvajalec podjetje AMBIENS projektiranje in inženiring, Črnomelj, d.o.o..

logo eu eszrr

ministrstvo mgrt logo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.