Izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica 1. Del

Občina Črnomelj se je 8. 8. 2016 prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017. Predmet javnega razpisa je bil izbor operacij, katerim se dodelijo nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Namen izvedbe javnega razpisa je bil zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni.

Občina Črnomelj je projekt prijavila in izpolnila pogoje za prijavo ob pomoči in sodelovanju zainteresiranih podjetij na tem delu cone. Namreč eden izmed osnovnih pogojev za prijavo, ki jih je bilo potrebno izpolniti je bil: »Do prijave so upravičene operacije, katerih cilj je zagotavljanje novih delovnih mest v ekonomsko – poslovni coni, ki je predmet operacije. V izbirni postopek se bodo uvrstile operacije, ki v vlogi predvidevajo rezultat vsaj 25 novo ustvarjenih delovnih mest na 1.000.000,00 EUR vloženih sredstev sofinanciranja, dosežen v dveh letih od zaključka operacije.« Spodaj navedeni podjetniki so na podlagi pisne izjave zagotovili zadostno število novih delovnih mest glede na ocenjeno vrednost:

1. Paklog pakiranje in logistka d.o.o.;

2. EMV Vrščaj elektroinstalaterstvo – meritve, Črnomelj, d.o.o.;

3. Janibo d.o.o.;

4. APSN, avtomatizacija procesov in servisnih naprav, Goran Mikšič s.p.

5. NET podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.

Občina Črnomelj in MGRT sta 27.1.2017 podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta in februarja 2017 je Občina Črnomelj objavila razpis za oddajo javnega naročila. Dne 24.4.2017 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem PROADRIA d.o.o., Ljubljana v vrednosti 278.535,67 EUR z DDV. Izbrani izvajalec je z deli pričel v začetku maja 2017.

Projekt je zajemal izgradnjo ekonomsko poslovne infrastrukture v severnem delu poslovne cone TRIS Kanižarica.

-          dela ceste F v dolžini 425 m,

-          ceste B v dolžini 80 m,

-          ceste D2 v dolžini 71 m ter

-          pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike.

Končna vrednost operacije in financiranje:

Skupna vrednost operacije s povračljivim DDV (EUR z DDV)

Sredstva RS in ESRR (EUR)

Občina Črnomelj (EUR)

312.012,58

227.750,70

84.261,88

100 %

72,99 %

27,01 %

logo eu eszrr

ministrstvo mgrt logo

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 8.00 do 14.30

Sreda od 8.00 do 16.30

Petek od 8.00 do 12.30

V času med 11. in 12. uro ni uradnih ur.