Energetska sanacija javnih stavb v Občini Črnomelj

V začetku septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Občina je v začetku januarja 2017 na zadevni javni razpis prijavila Bivši dijaški dom Črnomelj, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, OŠ Dragatuš, Podružnično šolo Adlešiče, Zdravstveno postajo Vinica in Črnomaljski grad.
Energetska sanacija stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj zajema toplotno sanacijo sten in sicer delno iz notranje in delno iz zunanje strani, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo strehe, zamenjavo konstrukcije ostrešja in celovito prenovo kotlovnice s sprehodom iz ELKO na lesno biomaso.
Občina namerava OŠ Mirana Jarca in OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj v manjši meri energetsko sanirati, saj prijavljena investicija zajema izgradnjo potrebnega toplovoda, vgradnjo toplotne postaje in priklop na kotlovnico iz stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj, v OŠ Mirana Jarca pa tudi vgradnjo manjkajočih termostatskih ventilov.
Na novejšem delu stavbe OŠ Dragatuš je predvidena toplotna izolacija strehe na šoli in telovadnici, toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava stavbnega pohištva, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter vgradnja toplotnih črpalk.
V Podružnični šoli Adlešiči bo toplotno izoliran strop proti podstrešju, izvedena toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava starega stavbnega pohištva, zamenjava konstrukcije ostrešja s pripadajočo kritino, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.
V Zdravstveni postaji Vinica je predvidena toplotna izolacija strehe, toplotna izolacija ovoja stavbe, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.
Črnomaljski grad se bo sanirala v manjši meri: predvidena je celovita zamenjava starega stavbnega pohištva, ki se nadomesti z novim – lesenim, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova plinskih kotlov, ki se nadomestijo s skupno kotlovnico na lesno biomaso za vse uporabnike v stavbi.

Vrednost projekta: 1.985.478,66 EUR

Viri financiranja:
Kohezijski sklad
Javno zasebni partner: Petrol d.d., Ljubljana
Občina Črnomelj

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.