Nadzorni odbor - arhiv

Nadzorni odbor obcine v naslednji sestavi:

  1. Jože Strmec – predsednik,
  2. Marjan Hutar – član,
  3. Dejan Čurk – član,
  4. Mateja Perak – članica,
  5. mag. Andrej Beličič – član.

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  •  opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  •  nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  •  nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

pdfProgram dela nadzornega odbora za 2014

pdfPoročilo o delu nadzornega odbora za 2013

pdf Program dela nadzornega odbora 2013
pdf Poročilo o delu nadzornega odbora za 2012
pdf Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2012
pdf Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2011
pdf Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Črnomelj za leto 2010

 

Poročila o opravljenih nadzorih v:

pdfKS Črnomelj

pdfKS Kanižarica

pdfZD Črnomelj

pdfGasilska zveza Črnomelj

pdfKS Butoraj

pdfNK Bela Krajina

pdf OŠ Milke Šobar Nataše
pdf OŠ Stari trg

pdf Komunala

pdf Knjižnica Črnomelj

pdf Glasbena šola

pdf KS_Adlešiči

pdf KS_Dragatuš

pdf KS Griblje

pdf OŠ Mirana Jarca

pdf ZIK Črnomelj

pdfOŠ Loka

pdf KS Dragatuš

pdf OŠ Vinica

pdf VVZ Oton Župančič Črnomelj

pdf RIC Bela krajina Črnomelj

pdf Polletno poročilo županje o izvrševanju proračuna za 1.polletje leta 2011

pdf KS Vinica

nazaj na vrh

Občina Črnomelj

Trg svobode 3
8340 Črnomelj

  07 306 11 00
  07 306 11 30
  obcina.crnomelj@siol.net

Uradne ure

Ponedeljek od 7.30 do 14.30

Sreda od 7.30 do 16.30

Petek od 7.30 do 12.30

V času med 10. in 11. uro ni uradnih ur.